Burlövs kommun
www.burlov.se

Ändring av detaljplan 209 för Åkarp 19:1 m fl Lervägen i Åkarp

Planområdet omfattar fastigheterna Åkarp 19:1 -19:54 med adresserna Lervägen 2 – 108. Detaljplaneändringens syfte är att ge gällande detaljplan tillägg med nya bestämmelser som bevarar områdets karaktär beträffande färgsättning och material.

Ändringen av detaljplanen

Planområdet omfattar fastigheterna Åkarp 19:1 -19:54 med adresserna Lervägen 2 – 108. Detaljplaneändringens syfte är att ge gällande detaljplan tillägg med nya bestämmelser som bevarar områdets karaktär beträffande färgsättning och material.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2016 att anta ändring av detaljplan 209 för Åkarp 19:1 m. fl., Lervägen, i Åkarp, Burlövs kommun. Detaljplanen vinner laga kraft den 10 november om den inte överklagas.

Planförslaget innefattar:

  • varsamhetsbestämmelser för bebyggelsen
  • krav på bygglov för åtgärder som att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial
  • begränsning på hur mycket av fastigheterna som får hårdgöras

Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt gamla Plan- och Bygglagen (SFS 1987:100) i den lydelse som gällde fram till den 30 april 2011.

Antagandehandlingar finns tillgängligt nedan.

Kontakta oss

Planstrateg

Erik Karlsson

erik.karlsson@burlov.se

040-625 61 56

Senast uppdaterad:
2017-03-01