Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Åkarp 8:1 m.fl. Sockervägen

Planområdet ligger i den sydvästra delen av Åkarp, utefter Sockervägen och är ca 4,9 ha stort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra:

  • En ny sträckning och delvis kulvertering av Alnarpsån.
  • En ny utformning och dragning av Sockervägen med infarter till befintliga bostadsfastigheter.
  • Snabbcykelstråk Malmö – Lund.
  • Bullerskydd mellan motorvägen, E6/E20, och Sockervägen.
  • Dagvattendamm.
  • Mindre anpassningar av planen till befintliga förhållanden.

Planförslaget

Planförslaget avviker från översiktsplanen avseende att möjligheten att öppna upp Sockervägen till Alnarpsvägen för biltrafik tas bort.

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 17 maj 2016 att gå ut på samråd med detaljplanen. För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samrådsmöte.

Mötet ägde rum den 20 juni 2016 kl 18.00 i Dalslundskolans aula.

 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. Planarbetet inleds med detta samrådsförfarande, därefter kommer planen att ställas ut för granskning innan den kan antas. Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter ges nu i samrådsskedet och även längre fram i processen när planen ställs ut för granskning.

 

Samrådstiden pågick från 14 juni till 8 augusti 2016. Förslaget finns tillgängligt nedan, i Medborgarhuset samt på Åkarps bibliotek.

 

Eventuella synpunkter på planen ska framföras skriftigen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv eller burlovs.kommun@burlov.se. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fanny Jakobsson

fanny.jakobsson@burlov.se

040-625 61 49

Senast uppdaterad:
2017-03-01