Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Arlöv 20:58 m fl, kv Fasanen

Burlövs kommuns kommunfullmäktige beslutade den 22 maj 2017 att anta Detaljplan för Arlöv 20:58 m fl, kv Fasanen.

Fasanen

Detaljplaneområdet ligger mellan Arlövs kyrkogård och Dalbyvägen. Detaljplaneförslagets syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder norr om Dalbyvägen. Utformningen ska anpassas till platsen, med variation i gestaltning och placeringen längs gatan. Planförslaget syftar till att möjliggöra att Dalbyvägen utvecklas till ett mer stadsmässigt gaturum med bebyggelse intill gata och möjlighet till butikslokaler i bottenvåningen mot Dalbyvägen. Inom planområdets norra del prövas placering av parkeringsplatser mellan kyrkogården och de nya bostäderna.

Detaljplanen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och har tidigare varit ute på samråd och granskning. Enligt 6 kap § 11 miljöbalken antas inte planens genomförande medföra betydande miljöpåverkan. Om inget överklagande inkommer vinner detaljplanen laga kraft den 14 Antagandehandingarna hittar du nedan.

Förslaget

Detaljplaneförslaget antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2017.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planstrateg Erik Karlsson.

Kontakta oss

Planstrateg

Erik Karlsson

erik.karlsson@burlov.se

040-625 61 56

Senast uppdaterad:
2017-05-24