Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Arlöv 20:58 m fl, kv Fasanen

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 19 december 2016 att skicka ut Detaljplan för Arlöv 20:58 m fl, kv Fasanen, för granskning.

Fasanen

Detaljplaneområdet ligger mellan Arlövs kyrkogård och Dalbyvägen. Detaljplaneförslagets syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder norr om Dalbyvägen. Utformningen ska anpassas till platsen, med variation i gestaltning och placeringen längs gatan. Planförslaget syftar till att möjliggöra att Dalbyvägen utvecklas till ett mer stadsmässigt gaturum med bebyggelse intill gata och möjlighet till butikslokaler i bottenvåningen mot Dalbyvägen. Inom planområdets norra del prövas placering av parkeringsplatser mellan kyrkogården och de nya bostäderna.

Detaljplanen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och har tidigare varit ute på samråd. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Enligt 6 kap § 11 miljöbalken antas inte planens genomförande medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningshandingarna hittar du nedan.

Förslaget

Detaljplaneförslaget fanns utställt för granskning från den 28 december 2016 till och med den 31 januari 2017.

Eventuella synpunkter på detaljplanen skulle ha framförts skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 31 januari 2017. Synpunkter skulle ha lämnas med namn och adress.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planstrateg Erik Karlsson.

Kontakta oss

Planstrateg

Erik Karlsson

erik.karlsson@burlov.se

040-625 61 56

Senast uppdaterad:
2017-03-01