Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl. Frestaren

Den 17 oktober 2016 beslutade planutskottet i Burlövs kommun att gå ut på samråd med ett detaljplaneförslag för Kabbarp 8:110 m.fl. Frestaren i Åkarp.

Kabbarp 8:110

Planområdet utgörs i huvudsak av fastigheten Kabbarp 8:110 som ligger vid korsningen Lundavägen/Ostvägen i Åkarp. Även fastigheterna Kabbarp 2:18, 8:178, 8:365, 2:20, 2:21, 2:22 samt Kabbarp S:5 berörs av planen. Planområdets areal uppgår till cirka 3 200 kvm.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att tillåta flerbostadshus i 2-3 våningar med 19 lägenheter samt en mindre lokal för handel och verksamheter på bottenplan. Mindre anpassningar av användningsgränserna görs till befintliga förhållanden på de fastigheter som listas ovan.

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjöd kommunen in till samrådsmöte. Mötet ägde rum den 28 november klockan 18.00 i Dalslundskolans aula i Åkarp.

Samrådstid

Samrådstiden pågick från den 16 november till den 16 december 2016.

Eventuella synpunkter på planen kunde lämnas skriftligen senast den 16 december.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fanny Jakobsson

fanny.jakobsson@burlov.se

040-625 61 49

Senast uppdaterad:
2017-03-01