Burlövs kommun
www.burlov.se

Planprogram för del av Tågarp 21:102 m fl, kv. Hägern m fl

Planutskottet beslutade den 19 juni 2014 att gå ut på samråd med planprogram för del av Tågarp 21:102 m fl, kv. Hägern m fl. Planprogrammet har varit på samråd 140721-140920. Samrådsredogörelse håller på att tas fram.

Planområdet ligger till största del mellan Södra stambanan, Lommavägen och Vintergatan i Arlöv.

Även parkeringen och tennisbanorna väster om Vintervägen innefattas i planprogrammet. Syftet med planprogrammet är att undersöka lämpligheten i att uppföra bostäder i enlighet med Burlövs bostäders ansökan om planbesked samt alternativ till detta.

 

Planprogram används ibland som ett första steg i planprocessen och möjliggör i detta fall för kommunen att få in synpunkter på alternativa utbyggnadsmöjligheter inom programområdet.

 

Kommunstyrelsens planutskott har tidigare beslutat att ett nytt beslut måste fattas efter planprogramsamrådet för att möjliggöra fortsatt planarbete med framtagande av detaljplan.

 

En ansökan om planbesked för bostäder på fastigheten Arlöv 17:3 m fl, Vintergatan 7 inkom den 10 november 2016. Kommunstyrelsens planutskott tog beslut den 2 februari 2017 om att i en detaljplan utreda ny bostadsbebyggelse i området. Samtidigt tog planutskottet beslut om att godkänna samrådsredogörelse tillhörande Planprogram för del av Tågarp 21:102 m fl, kv. Hägern m fl och tillägg av sammanfattningen ur samrådsredogörelsen till programmet.

 

Själva detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planarbetet inleds med ett samrådsförfarande, därefter kommer planen att ställas ut för granskning innan den kan antas. Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter kommer ges både i samråds- och granskningsskedet.

 

Samrådsredogörelse med svar på inkomna yttranden och Planprogram för del av Tågarp 21:102 m fl, kv. Hägern m fl med tillägg av sammanfattningen ur samrådsredogörelsen finns här till höger.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till planstrateg Erik Karlsson

Kontakta oss

Planstrateg

Erik Karlsson

erik.karlsson@burlov.se

040-625 61 56

Senast uppdaterad:
2017-03-23