Burlövs kommun
www.burlov.se

Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisningen visar verksamhetens resultat och finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. 

Årsredovisning för Burlövs kommun 2015

År 2015 uppgick Burlövs kommuns verksamheters kostader till 971,1 miljoner kronor medan kommunens totala intäkter uppgick till 999,5 mnkr. Kommunens resultat, det vill säga skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna, blev ett överskott på 9,6 miljoner kronor.

 

I förhållande till de senaste fem åren blev 2015 års resultat relativt svagt. Förklaringen ligger i att 2015 års resultat påverkats starkt av jämförelsestörande poster¹. I samband med att entreprenören för bygget av Svenshögskolan gick i konkurs visade det sig att utbetalningarna och genomförandet inte stämde överens. Detta påverkade kommunens resultat negativt, -23,9 miljoner kronor. Utöver det påverkades även resultat av att AFA återbetalar 5,1 miljoner kronor för medel som inbetalades för försäkringspremier under 2004 som inte utnyttjats. Efter borträkning av dessa jämförelsestörande poster blev årets resultat 28,4 miljoner kronor.

 

2015 års resultat exklusive jämförelsestörande poster¹ är en förbättring, från 17,9 miljoner kronor år 2014 till 28,4 miljoner kronor år 2015, det vill säga en förbättring med 10,5 miljoner kronor.

 

Resultatförbättringen exklusive jämförelsestörande poster* går återigen att härleda till att nettokostnaderna utvecklades i långsammare takt jämfört med intäkterna för skatter och statsbidrag.

 

Nettokostnadsutvecklingen hamnar på 2,2 procent medan intäkter från skatter och statsbidrag ökar med 3,6 procent.

 

En bidragande förklaring till att nettokostnaderna utvecklas i långsammare takt är att verksamheternas volymökningar under året varit obefintliga. Orsaken till det är att intäkterna från diverse ersättningar och statsbidrag ökat kraftigt under året, ca 10 procent jämfört med 2014. Det innebär att samtliga verksamhetsutökningar under året har finansierats fullt ut av intäktsökningar från bland annat riktade statsbidrag.

 

*Jämförelsestörande poster är posterna i resultaträkningen som "stör" en jämförelse mellan tidigare år och bör räknas bort för att få en bättre bild.

Kontakta oss

Ekonomichef

Boris Blumenfeld

boris.blumenfeld@burlov.se

040-625 61 63

Senast uppdaterad:
2017-05-08