Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Författningssamling och styrdokument

Burlövs kommuns författningssamling

Under rubriken Dokument/Blanketter till höger finner du ett register till författningssamlingen, i alfabetisk och kronologisk ordning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Allmänna lokala ordningsföreskrifter 2015:4.pdföppnas i nytt fönster
PDF Anslutningsavgifter till öppet stadsnät 2017:1.pdföppnas i nytt fönster
PDF Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2012:6.pdföppnas i nytt fönster
PDF Arbetsordning för kommunfullmäktige 2014:2.pdföppnas i nytt fönster
PDF Arkivreglemente 2012:11.pdföppnas i nytt fönster
PDF Arvodesregler för förtroendevalda 2014:7.pdföppnas i nytt fönster
PDF Attest- och utanordningsreglemente 1983:1.pdföppnas i nytt fönster
PDF Avfallstaxa 2016 2015:8.pdföppnas i nytt fönster
PDF Avgifter för deltagande i kulturskolans verksamheter 2013:1.pdföppnas i nytt fönster
PDF Avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg2016:2.pdföppnas i nytt fönster
PDF Bestämmelser för föreningsbidrag 2010:2.pdföppnas i nytt fönster
PDF Bidrag till föreningar inom det sociala området 2011:4.pdföppnas i nytt fönster
PDF Central krisledningsplan för Burlövs kommun 2017-2018 2016:6.pdföppnas i nytt fönster
PDF Ersättares yttranderätt i nämnder 2014:8.pdföppnas i nytt fönster
PDF Färdtjänstreglemente 2012:10.pdföppnas i nytt fönster
PDF Föreskrifter för avfallshantering 2016-2020 2016_4.pdföppnas i nytt fönster
PDF Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) 2011:7.pdföppnas i nytt fönster
PDF Föreskrifter om renhållning av gångbana i Burlövs kommun 2016:1.pdföppnas i nytt fönster
PDF Kopieringstaxa 2012:8.pdföppnas i nytt fönster
PDF Plantaxa 2017:2.pdföppnas i nytt fönster
PDF Principer för avgiftsuttag för nyttjande av verksamheter inom utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde 2016:3.pdföppnas i nytt fönster
PDF Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster 2012:5.pdföppnas i nytt fönster
PDF Reglemente för Kommunala pensionärsrådet KPR 2014:1.pdföppnas i nytt fönster
PDF Reglemente för krisledningsnämnden 2011:10.pdföppnas i nytt fönster
PDF Reglemente för rådet för funktionshindersfrågor 2012:2.pdföppnas i nytt fönster
PDF Reglemente för samarbetsnämnd för vissa interna stöd- och servicetjänster (IT-driftsnämnden) 2011:8.pdföppnas i nytt fönster
PDF Reglemente för överförmyndaren i Burlövs kommun 2015:1.pdföppnas i nytt fönster
PDF Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen 2014:3.pdföppnas i nytt fönster
PDF Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden 2014:6.pdföppnas i nytt fönster
PDF Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 2014:5.pdföppnas i nytt fönster
PDF Reglemente och arbetsformer för utbildnings- och kulturnämnden 2014:4.pdföppnas i nytt fönster
PDF Reglemente och arbetsformer för valnämnden 2013:3.pdföppnas i nytt fönster
PDF Regler för kommunalt partistöd i Burlövs kommun 2014:9.pdföppnas i nytt fönster
PDF Revisionsreglemente 2010:1.pdföppnas i nytt fönster
PDF Sotningstaxa 2015:6.pdföppnas i nytt fönster
PDF Taxa enligt strålskyddslagen, livsmedelslagen och miljöbalken 2012:4.pdföppnas i nytt fönster
PDF Taxa för brandskyddskontroll 2015:5.pdföppnas i nytt fönster
PDF Taxa för familjerådgivning 2013:5.pdföppnas i nytt fönster
PDF Taxa för sotnig och brandskyddskontrollen fr.o.m 2016-07-01.pdföppnas i nytt fönster
PDF Taxor och avgifter gällande insatser för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 2016:5.pdföppnas i nytt fönster

Övriga styrdokument

Förutom författningssamlingen tar kommunen fram en mängd andra styrdokument för det egna arbetet och för kommunmedlemmarna, t ex instruktioner, planer, riktlinjer och policyer. Dessa finner du här nedanför. Burlövs kommun strävar efter att så småningom publicera de allra flesta styrdokumenten här, men under en period kommer förteckningen inte att vara fullständig. Söker du ett dokument som inte finns med kan du kontakta Medborgarservice.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Arbetsformer för kommunfullmäktiges valberedning.pdföppnas i nytt fönster
PDF Arbetsmiljöpolicy.pdföppnas i nytt fönster
PDF Avfallsplan 2016-2020.pdföppnas i nytt fönster
PDF Bestämmelser om stadsbildsanslag.pdföppnas i nytt fönster
PDF Biblioteksplan 2015-2017.pdföppnas i nytt fönster
PDF Bolagsordning för Burlövs Bostäder AB.pdföppnas i nytt fönster
PDF Bredbandsstrategi.pdföppnas i nytt fönster
PDF Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster
PDF Delegationsordning för miljö- och byggnämnden.pdföppnas i nytt fönster
PDF Delegationsordning för socialnämnden, reviderad 2017-01-26 § 4.pdföppnas i nytt fönster
PDF Delegationsordning för utbildnings- och kulturnämnden, antagen 2015-08-17 § 100, inkl. bilagor.pdföppnas i nytt fönster
PDF Delegationsordning för valnämnden.pdföppnas i nytt fönster
PDF Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration.pdföppnas i nytt fönster
PDF Felparkeringsavgifter i Burlövs kommun.pdföppnas i nytt fönster
PDF Handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete.pdföppnas i nytt fönster
PDF Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2016-2019.pdföppnas i nytt fönster
PDF Inköpspolicy för Burlövs kommun.pdföppnas i nytt fönster
PDF IT-policy.pdföppnas i nytt fönster
PDF Jämställdhets- och mångfaldsplan för Burlövs kommun 2015-2017.pdföppnas i nytt fönster
PDF Kommunikationspolicy 2015-2018.pdföppnas i nytt fönster
PDF Kommunikationsstrategi 2015-2018.pdföppnas i nytt fönster
PDF Kommunövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag.pdföppnas i nytt fönster
PDF Kulturplan 2017-2019.pdföppnas i nytt fönster
PDF Lokala miljlöföreskrifter.pdföppnas i nytt fönster
PDF Policy för lön 2016-2018.pdföppnas i nytt fönster
PDF Policy och bestämmelser om rökfri arbetstid.pdföppnas i nytt fönster
PDF Reglemente för intern kontroll.pdföppnas i nytt fönster
PDF Riktlinjer för alkoholservering i Burlövs kommun.pdföppnas i nytt fönster
PDF Riktlinjer för bestämmande av namn- och belägenhetsadresser i Burlövs kommun.pdföppnas i nytt fönster
PDF Riktlinjer för Burlövs kommuns författningssamling.pdföppnas i nytt fönster
PDF Riktlinjer för e-förslag i Burlövs kommun.pdföppnas i nytt fönster
PDF Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i Burlövs kommun.pdföppnas i nytt fönster
PDF Riktlinjer för köanmälan och placering i barnomsorgen.pdföppnas i nytt fönster
PDF Riktlinjer för service i Burlövs kommun.pdföppnas i nytt fönster
PDF Riktlinjer för skolskjuts i Burlövs kommun.pdföppnas i nytt fönster
PDF Riktlinjer för sociala medier.pdföppnas i nytt fönster
PDF Riktlinjer för synpunktshantering.pdföppnas i nytt fönster
PDF Styrdokument för kommunal krisberedskap.pdföppnas i nytt fönster
PDF Tillgänglighetsplan för Burlövs kommun.pdföppnas i nytt fönster
PDF Vision 2030.pdföppnas i nytt fönster
PDF Värdegrund för Burlövs kommun.pdföppnas i nytt fönster
PDF Ägardirektiv för Burlövs Bostäder AB.pdföppnas i nytt fönster
PDF Äldreplan 2016-2020 för Burlövs kommun.pdföppnas i nytt fönster
PDF Övergripande mål för Burlövs kommun 2013-2017.pdföppnas i nytt fönster

Innehållsansvarig: Charlotta Wemme Dehlin

Dela
Publicerad av: Charlotta Wemme
Datum:  2017-02-15
Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 08.00-16.30

Ring till oss
040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Gå direkt till

Kommunens gällande trafik-föreskrifter finns tillgängliga på Transportsstyrelsens webbplats:
Svensk trafikföreskriftssamlinglänk till annan webbplats

Dokument/Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Författningsregister.pdföppnas i nytt fönster

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se