Burlövs kommun

Skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts i Burlövs kommun

Enligt skollagen 10 kap 32 §; 11 kap 31 § (SFS 2010:800) är hemkommunen (den kommun eleven är folkbokförd i) skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts till elever i grund- och grundsärskolan om det behövs med hänsyn tagen till

  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • funktionsnedsättning hos elev
  • annan särskild omständighet.  Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall.Skolskjuts behöver inte anordnas från bostadsadressen eller anpassas till varje elevs skoltider. Elever kan därför hänvisas till uppsamlingsplatser i hemmets eller skolans närhet.

Vem är berättigad till skolskjuts?

Barn i förskoleklass och elever i grundskolan folkbokförda i Burlövs kommun har rätt till skolskjuts om de går i den skola som kommunen placerat dem i. Barn i förskoleklass och elever i grundskola som väljer att gå i en grundskola utanför kommunen har inte rätt till skolskjuts.

 

Barn och elever i grundskolan som har plats i fritidshem är inte berättigade till skolskjuts. För resa till och från fritidshem enligt fast schema ansvarar vårdnadshavare. Om elev som har fritidshemsplats inte är på fritidshemmet vissa dagar i veckan har eleven rätt till skolskjuts dessa dagar med beaktande av här angivna begränsningar.

 

Ansökningsblanketter finns i blankettarkivet här under i "E-tjänster och blanketter"

Skolväg

För att ha rätt till skolskjuts skall färdväg/skolväg mellan hem och skola överstiga:

  • 3 km för barn i förskoleklass samt elever i skolår 1-3
  • 4 km för övriga elever Utgångspunkten vid bedömning av färdvägens längd är elevens folkbokföringsadress. Med skolväg avses kortast användbara gångväg mellan den skola kommunen anvisat och bostaden.

Trafikförhållanden

Oavsett ovan nämnda avståndsregler kan skolskjuts beviljas om gång- eller cykelvägen bedöms vara trafikfarlig.

 

Barn i förskoleklass som bor i områdena Sege, Stjärnelund och Burlövs Kyrkby erhåller p.g.a. trafikförhållandena skolskjuts. Äldre elever boende i dessa områden erhåller inte skolskjuts om inte funktionshinder eller annan särskild omständighet föreligger.

Funktionsnedsättning och annan särskild omständighet

Funktionsnedsättning hos elev kan motivera skolskjuts. Vid ansökan av skolskjuts i sådana fall görs en individuell bedömning kring behovet av skolskjuts med hänsyn till funktionsnedsättnings orsak och varaktighet.

 

Vid tillfälliga funktionsnedsättningar p.g.a. olycksfall skall olycksfallsförsäkring som kommunen tecknat användas för att täcka taxiresor. Kommunens olycksfallsförsäkring gäller även på fritiden. Vårdnadshavare kontakatar försäkringsbolaget för att få godkännande innan transporten anordnas.

Vid kortvariga funktionsnedsättningar p.g.a. sjukdom är kommunen inte skyldig att erbjuda kostnadsfri skolskjuts.

 

Kommunen har dock möjlighet att bevilja skolskjuts p.g.a. en annan särskild omständighet utifrån helhetsbedömning och efter en individuell prövning. Individuell bedömning av behovet av skolskjuts görs även vid permanenta funktionsnedsättningar.

Gemensam vårdnad och växelvis boende

Barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad som bor lika mycket hos båda föräldrarna (växelvis boende) har rätt till skolskjuts från båda adresserna när föräldrarna bor i samma kommun.

 

Behovet av skolskjuts prövas från båda adresser där eleven anses ha hem oavsett om adresserna hör till skolans upptagningsområde.

 

Kommunens ansvar för skolskjuts omfattar inte växelvis boende inom olika kommuner.

Övrigt

Barn i förskoleklass och elever som har beviljats skolskjuts som drabbas av väntetider på maximalt en och en halv timme inför hemfärden, erbjuds vistelse i fritidshemmens lokaler utan kostnad. Vid längre väntetid sätts extra skolskjuts in.

 

Elever som är försenade till den ordinarie skolskjutsen beviljas inte någon extratur.

 

Ändrat behov av skolskjuts ska anmälas till skolskjutscentralen. Till skolskjutshandläggare skall omgående anmälas om behovet av skolskjuts upphör.

Riktlinjerna är antagna av Utbildnings- och kulturnämnden 2016-04-18

E-tjänster och Blanketter

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-03-13