Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-01-12

Detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl., Frestaren, Åkarp har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige antog den 20 november 2017 §117 detaljplan nr 255 för Kabbarp 8:110 m.fl., Frestaren i Åkarp.

Länsstyrelsen beslutade den 11 december 2017 enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) att prövning av kommunfullmäktiges beslut inte ska ske.

 

Då kommunens antagandebeslut inte har överklagats enligt 13 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900), har beslutet vunnit laga kraft den 22 december 2017.

Senast uppdaterad:
2018-07-06