Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-06-13

Förändringar i Åkarps vägnät, juni 2018

en väg som slingrar sig på ett stort grusfält

Gränsvägen i Åkarp

Bron över järnvägen på Gränsvägen i Åkarp öppnar på fredag 15 juni c:a klockan 12.00. Samtidigt kommer stängningen av järnvägsöverfarten vid Alnarpsvägen att påbörjas. Den kommer att stängas för gott under eftermiddagens lopp den 15 juni.

Stationsvägen

Gamla Stationsvägen kommer att hållas öppen till onsdag-torsdag veckan efter (v. 25) då den också stängs. Den nya Stationsvägen med infart från Gränsvägen öppnas upp för att komma åt skola och förskola samt parkeringsyta till medborgare som åker kollektivt.

Dalslundsvägen

Kommunen har omvärderat sitt beslut om att låta Dalslundsvägen vara avstängd för genomfartstrafik. Vägen har öppnats upp för genomfartstrafik. Hastigheten har sänkts till 40 km/h och hastighetsdämpande åtgärder har vidtagits. En utvärdering kommer att göras i september 2018. Skicka in synpunkter till burlovs.kommun@burlov.se 

1. Nya Gränsvägen frekventeras av fartdårar. Vägen är hastighetsreglerad till 40 km/h men det körs 100 km/h och mer.

Svar: Kommunen har vidtalat polisen om att de bör genomföra hastighetskontroller och kommer att göra det igen. Boende kan hjälpa till genom att notera när överträdelserna sker och skicka information om detta till oss. Utöver det så kommer kommunen när Gränsvägen har öppnats för allmän trafik att utreda om det behövs någon form av farthinder, eventuellt s.k. chikaner eller trafiköar.

2. Kommer förlängningen av Dalslundsvägen att öppnas för allmän trafik när nya Gränsvägen öppnas?

Svar: Kommunen har omvärderat sitt tidigare ställningstaande och öppnat förlängningen av Dalslundsvägen för allmän trafik. (Beslutet kan komma att behöva omprövas längre fram).

3. Kommer det att vara tillåtet att gå eller cykla över den tillfälliga bron?

Svar: På Gränsvägen från korsningen Dalslundsvägen och mot bron till kommer det att vara förbjudet för gång och cykeltrafik. Tunneln under spåren är den enda passagen för gång- och cykeltrafik efter att korsningen vid Alnarpsvägen stängts.

4. När stängs korsningen vid Alnarpsvägen (järnvägsbommarna)?

Svar: Bomkorsningen stängs samma dag som den tillfälliga bron öppnar och i all officiell information står det att den stänger samtidigt som bron öppnar, men i praktiken har vi fått igenom att den kommer att stängas några timmar senare eftersom det är skolavslutning.

5. När stängs gamla Stationsvägen och när öppnas nya Stationsvägen?

Svar: Gamla Stationsvägen stängs runt onsdagen den 20 juni (eventuellt på torsdagen). Samtidigt öppnar den nya tillfälliga Stationsvägen. Trafik till Dalslundskolan och till parkering för tågpendlare ska sedan ske via nya Gränsvägen och den nya tillfälliga Stationsvägen som svänger av innan bron över järnvägen. Observera att nya Stationsvägen är stängd för gående och cyklister.

6. När öppnas Villavägen? Kommer den att trafikeras med allmän trafik?

Svar: Nej, den kommer inte att trafikeras med allmän trafik. Den öppnas på onsdag 20 juni (eller torsdag), samtidigt som gamla Stationsvägen stängs. Villavägen kommer att fungera som omledningsväg för ersättningsbussar vid tågstopp. Det ska anläggas specialhinder i vägen som omöjliggör för bilar att passera. Hindren ska vara på plats innan vägen öppnas.

8. Det saknas 30-skyltar vid Dalslundskolan.

Svar: Det stämmer. Kommunen kommer i sommar att inleda projektet ”Rätt fart i staden” som innebär sänkning av hastigheter till 60, 40 och 30. Kommunen kommer under hösten att sätta upp 30-skylt utanför alla skolor och förskolor där det saknas idag.

 

Senast uppdaterad:
2018-07-10