Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-10-04

Granskning av detaljplan för del av Åkarp 1:57, Lervägen

Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från och med den 5 oktober till och med den 3 november 2017.

Järnvägen genom Åkarp kommer under perioden 2017- 2024 att byggas om. Den ska utökas från två till fyra spår och förläggas i ett sex meter djupt tråg. Stationen kommer att ligga mellan Alnarpsvägen och Lervägen. När utbyggnaden är klar planerar kommunen enligt översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun (2014), att omvandla området nordväst om stationen till blandad stad. Genom att flytta befintlig verksamhet på Åkarp 18:50 till den plats planen anger kommer verksamheten inte att utsättas för störningar under byggtiden. Den yta som frigörs till följd av planförslaget ger samtidigt möjligheter att skapa stationsnära bebyggelse med varierade funktioner i enlighet med Framtidsplan för Burlövs kommun (2014).


Syftet är att pröva lämpligheten att planlägga ett område för icke störande verksamhet i grönområdet i hörnet Gränsvägen – Lervägen. Samtidigt ska det grönstråk som följer Gränsvägen behålla en tydlig koppling fram till Lervägen och framtida bebyggelse i söder.


Burlövs kommuns planutskott beslutade den 2 oktober 2017 att skicka ut detaljplan för del av Åkarp 1:57, Lervägen på granskning. Detaljplaneförslaget finns utställt från och med 5 oktober till och med 3 november. Du hittar handlingarna på kommunens hemsida, medborgarhuset i Arlöv, biblioteket i Arlöv samt biblioteket i Åkarp.


Läs mer om granskningsprocessen och planförslaget.

Senast uppdaterad:
2017-10-05