Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-05-29

Granskning av detaljplan för del av Åkarp 8:1 m.fl. Sockervägen

Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från den 29 maj till och med den 29 juni 2017.

Detaljplanens syfte

Detaljplaneområdet ligger utmed Sockervägen, mellan Lundavägen och Alnarpsvägen i Åkarp samt en del väster om väg E6/E20. Då Södra stambanan byggs ut till 4 spår måste Alnarpsån flyttas och delvis kulverteras. Även ett antal ledningar behöver flyttas. Detaljplanens syfte är att lösa problem som uppstår då Södra stambanan byggs ut.

  

Detaljplanen möjliggör:

  • En ny sträckning av Alnarpsån som delvis innebär kulvertering i en fyra meter bred kulvert.
  • En ny sträckning för ledningar som berörs av stambanans utbyggnad till fyra spår.
  • En ny utformning och dragning av Sockervägen med infarter till befintliga bostadsfastigheter.
  • Byggnation av uthus och garage.
  • Cykelstråk Åkarp – Arlöv.
  • Bullerskydd mellan motorvägen, E6/E20 och Sockervägen.
  • Dagvattendamm.
  • Omvandling av Åkarp 1:44 till allmän plats.
  • Odlingslotter.
  • Mindre anpassningar av planen till befintliga förhållanden.

 

Granskning

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 24 april 2017 att gå ut på granskning med detaljplan för del av Åkarp 8:1 m.fl., Sockervägen. Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från den 29 maj till och med den 29 juni 2017 på:

 

Läs mer om granskningsprocessen och detaljplaneförslaget för del av Åkarp 8:1 m.fl. Sockervägen.

Senast uppdaterad:
2017-05-30