Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2017-06-07

Samråd för detaljplan för del av Åkarp 1:57, Lervägen

Detaljplaneförslaget finns utställt för samråd från den 5 juni till och med den 7 juli 2017.

Bakgrund

Järnvägen genom Åkarp kommer under perioden 2017- 2024 att byggas om. Den ska utökas från två till fyra spår och förläggas i ett sex meter djupt tråg. Stationen kommer att ligga mellan Alnarpsvägen och Lervägen. När utbyggnaden är klar planerar kommunen enligt översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun (2014), att omvandla området nordväst om stationen till blandad stad. Genom att flytta befintlig verksamhet till den plats planen anger kommer verksamheten inte att utsättas för störningar under byggtiden. Samtidigt frigörs den nuvarande tomten för framtida bostäder.

Syfte och planförslag

Syftet är att pröva lämpligheten att planlägga ett område för icke störande verksamhet i grönområdet i hörnet Gränsvägen – Lervägen. Samtidigt ska det grönstråk som följer Gränsvägen behålla en tydlig koppling fram till Lervägen och framtida bebyggelse i söder.

Planförslaget innefattar: 

  • En fastighet på ca 4400 kvm för icke störande verksamheter med en byggrätt på ca 2500 kvm med en högsta byggnadshöjd på 8 meter. 
  • Planen ska säkerställa allmänhetens möjlighet att promenera förbi fastigheten och vistas i den gröna miljö som bevaras. 
  • Planen innehåller dessutom allmänplats mark, gata och natur för att anpassas till gällande plangränser. 
  • Dike för ytvatten från grönområdet norr om ny fastigheten längs Gränsvägen.

 

I översiktsplanen är området utpekat som park i den övergripande grönstrukturen. Detaljplanen strider således mot översiktsplanen och handläggs därför med utökat förfarande enligt PBL (SFS 2010:900).

Samråd

Planarbetet inleds med detta samrådsförfarande, därefter kommer planförslaget att vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Detaljplaneförslaget finns utställt för samråd från den 5 juni till och med den 7 juli 2017.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på: 

 

För att ge allmänheten möjlighet att uttrycka synpunkter eller ställa frågor som rör detaljplanen bjuder Burlövs kommun in till samrådsmöte, tisdagen den 13/6 kl 18.00 i Skärfläckan i Medborgarhuset, Arlöv.

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planchef Kerstin Torseke Hulthén, på telefon 040-625 63 13 eller via e-post till kerstin.hulthen@burlov.se

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 7 juli. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2017-06-07