Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-10-07

Omdaningar vid Lommavägen

två grävmaskiner och arbetare i gula varselkläder gör om i gatan

Lommavägen i Arlöv blev till i början av 70-talet när befintliga historiska gatuhus revs och torg togs bort. I tidens anda byggdes vägen i centrala Arlöv som en motortrafikled med 2+2 filer och passerar djupt under en bastant järnvägsbro i betong framför kommunhuset.

När järnvägsbron nu måste breddas från fyra till sex spår i samband med utbyggnaden av Södra stambanan återställs två av fyra körbanor. Kommunen vill använda ytorna som då blir tillgängliga för att binda ihop parker samt gång- och cykelstråk.

Fler övergångställen och ny cykelväg

Förutom att åstadkomma en tilltalande entré till Medborgarhuset med omnejd, är målet att uppnå en trygg och trevlig miljö som underlättar för gående och cyklister att korsa Lommavägen i höjd med Medborgarhuset. Två nya övergångsställen länkar samman Medborgarhuset med Boklunden och Arlövs bibliotek. Nyanläggning av gång- och cykelväg från Lommavägen kommer ledas upp till Kärleksgatan och underlätta kopplingen till Vårboskolan.

Grönska och träd

Gång- och cykelstråken kommer att kantas av planteringar med buskar, träd och perenner. Den historiska platsen vid dammen bevaras och ramas in av säsongsplanteringar. En skillnad blir att en trappa och ett gångstråk kommer att ledas upp till platsen från Lommavägen.

 

Besöksparkeringen flyttas från Kärleksgatan till Länsmansgatan. Arbetet beräknas vara klart i november.

Senast uppdaterad:
2020-10-08