Burlövs kommun
www.burlov.se

Om du ska bygga om eller bygga nytt 
ska du söka bygglov av kommunen.

 • Ansökan ska vara skriftlig       
  och innehålla de ritningar och beskrivningar som behövs       
  för att vi ska kunna besluta.
 • Fastighetsbeteckning och byggherrens personnummer       
  eller organisationsnummer ska vara med.
 • Tiden när du planerar börja.

Grannar får säga vad de tycker 
om byggnadsverket avviker från detaljplan.    

Du får inte börja byggandet  
förrän du har fått ett startbesked.


Via Medborgarservice kan du söka följande personer


Byggnadsinspektörer 

Bygglovsarkitekt 


Telefon: 040-625 60 00

Bygglov och byggfrågor

Byggfrågor

Bygglov eller anmälan kan behövas vid en mängd olika åtgärder. Åtgärder som regleras enligt plan- och bygglagen handläggs av miljö- och byggnämnden.

Bygglov

Kortfattat gäller följande vid en ansökan om bygglov:

 • Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen
 • Fastighetsbeteckning och byggherrens person-/organisationsnummer ska anges
 • Kontrollansvarig ska föreslås vid behov
 • Tidpunkt som arbetena är tänkta att påbörjas ska anges

Grannar får tillfälle att yttra sig om byggnadsverket avviker från detaljplan.

Du får inte påbörja åtgärden förrän du har fått ett startbesked. Du får inte heller ta byggnaden i bruk förrän du har fått ett slutbesked.

Anmälan

För följande åtgärder ska en anmälan göras:

 • Bygga ett så kallat Attefallshus
 • Inreda ytterligare en bostad
 • Göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter
 • Bygga takkupa
 • Göra en ändring som berör bärande delar, brandskyddet eller väsentligt ändrar planlösningen
 • Rivning av en byggnad som inte behövde bygglov
 • Installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, ventilation eller vatten- och avloppsinstallationer
 • Anordnande av annan anläggning, till exempel upplag, tunnel eller telemast

 

Du behöver lämna in ett förslag till kontrollplan på byggnation som sen ska fastställas i startbeskedet. Du behöver alltid få ett startbesked innan du kan påbörja arbetet.

 

Ett exempel på en enkel kontrollplan hittar du längre ner på sidan. Vissa åtgärder och arbeten kan kräva hjälp av en certifierad kontrollansvarig.

Utstakning och lantmäteri

Burlövs kommun har ingen egen mätavdelning utan hänvisar till företag som jobbar med inmätning och utsättning som mätsakkunniga då det gäller nybyggnadskartor och utstakningar samt till Lantmäteriets kontor i Malmö för frågor om avstyckningar, servitut och fastighetsregleringar.

Kulturhistoriska byggnader

För att säkerställa kulturhistoriska byggnader inom kommunen har en bevarandeplan tagits fram. I den får man reda på vilka byggnader och miljöer som har fått tilläggsbestämmelser i detaljplanen. Bevarandeplanen finns längre ner på sidan.

 

Även om en byggnad inte är med i bevarandeplanen kan den vara värd att bevara. Plan- och bygglagen 8 kap. 13 § lyder: En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö