Burlövs kommun
www.burlov.se

Miljörum och soprum för hushållsavfall

Papperspåse för matavfall

För att lukt eller buller inte ska bli en olägenhet för närboende eller för vård- och utbildningsverksamhet ges följande rekommendationer avseende miljöhus och soprum för hushållsavfall.

Miljöavdelningens ställningstaganden

Miljöhus/soprum behöver ventileras så att närboende eller vård- och utbildningsverksamhet inte störs av dålig lukt. Vid placeringen behöver beaktas att avståndet är tillräckligt för att minska risk för störningar. Det är ur störningssynpunkt lämpligt att miljöhus/soprum inte placeras i närheten av friskluftsintag, bostadsfönster, balkonger eller uteplatser. 

 

Ljud från yttre installationer, som fläktar och dylikt, får inte överskrida de riktvärden som för närvarande anges på Naturvårdsverkets webbsida under övergångsvägledning om industribuller (riktvärdena är lika de som anges i upphävda SNV RR 1978:5 rev 1983). 

 

Miljöhus/soprum får inte orsaka ljudnivåer i intilliggande bostäder eller vård- och utbildningslokaler som överskrider de riktvärden som anges i Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6). 

 

Belysningen från miljöhus/soprum får inte orsaka störningar för närboende eller för vård- och utbildningsverksamhet.

Skötsel

Miljöhus/soprum ska kunna skötas så att närboende eller vård- och utbildningsverksamhet inte utsätts för olägenheter genom skräp, lukt eller annan störning. Miljöhus/soprum ska vara lättstädat och lämpligen utrustas med tappställe med vatten samt golvbrunn. Tillgång till vatten behövs för rengöringen, i annat fall får annan lämplig metod för rengöring ordnas.

Placering

Om miljöhus/sophus inte kan placeras på ett säkert avstånd från friskluftsintag, bostadsfönster, balkonger eller uteplatser behöver man minska riskerna för störning på annat sätt. Se till exempel till att sophusets dörrar och ventilation inte placeras på den vägg som vetter mot bostadshusen och se till att de sidor av sophuset som vetter mot bostäderna är täta. Placera de insamlingskärl som är mest troliga att orsaka störning (t.ex. glas och förpackningar) så långt från bostäderna som möjligt.

Livsmedelshantering (i bostadsfastighet)

Om livsmedelshantering förekommer i fastigheten bör soporna från livsmedelslokalen inte blandas med soporna från övriga hyresgäster. I gemensamma soprum behöver antalet kärl vara så många att sopor från både livsmedelslokalen och hushållen kan hanteras separat.

Övrigt

Miljöavdelningen vill understryka att om närboende eller vård- och utbildningsverksamhet trots allt utsätts för störningar från miljöhus/soprum kan åtgärder komma att krävas, t.ex. en förbättrad ljudisolering och installation av styrd ventilation.

UI.13, version 2016-01-13

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö