Burlövs kommun
www.burlov.se

Kemikaliehantering

Det är verksamhetsutövare ansvarar att dennes kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön.

Märkning och förvaring

Kemiska produkter i handel ska vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Tillverkare, importörer, distributörer och butiker som säljer kemiska produkter ska bland annat se till att produkterna är märkta på svenska och försedda med barnskyddande förslutning och med kännbar varningsmärkning när det krävs.

 

Butiksinnehavare är ansvariga för att de kemiska produkter säljer i butiken är rätt märkta och att de inte innehåller förbjudna ämnen. Kraven om märkning gäller farliga kemiska produkter, exempelvis tvättmedel, tändvätska och rengöringsmedel. Det finns också regler för vilka ämnen som inte får förekomma i till exempel leksaker och smycken. Reglerna är till för att skydda och varna konsumenter.

 

Förvaring av kemiska produkter ska ske så att kemikalierna inte kan rinna ut i miljön. Kemikalier ska i förvaras i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag och liknande. Om det finns risk för påkörning ska du ordna någon form av skydd som förhindrar påkörning.

 

Tänk på att obehöriga inte ska komma åt kemikalierna. Gifter bör förvaras inlåsta. Det är viktigt att välja placeringen så att eventuella ångor inte når utrymmen där människor vistas.


Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel

Den här informationen riktar sig främst till yrkesverksamma som hanterar kemiska bekämpningsmedel och för privatperson som vill ha yrkesmässig hjälp med bekämpningen, av till exempel invasiva arter som parkslide eller jättebjörnloka.

 

För den som ska använda bekämpningsmedel yrkesmässigt måste detta anmäla skriftligt till miljö- och byggavdelningen fyra veckor innan start .

 

Det krävs tillstånd för att få använda växtskyddsmedel:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor och på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • vid spridning inom vattenskyddsområden. Denna punkt regleras i föreskriften om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2).

 

Det krävs en anmälan för att få sprida växtskyddsmedel:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
 • på banvallar
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvad­ratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark. (Det gäller inte om området omfattas av tillståndskrav).

 

Vid yrkesmässig användning av biocidprodukter

Det kan behövas en underrättelse till miljö- och byggavdelningen om bekämpningen. En skriftlig underrättelse ska ske senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter:

 

 • när bekämpningen utförts på en plats som allmänheten har tillträde till.

 

Vad en underrättelse ska innehålla står i 4 kap. 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3).

Vid kemikalieutsläpp

Om kemikalier släpps ut är det viktigt att begränsa spridningen av ett utsläpp så fort som möjligt. Dessa åtgärder kan förslagsvis göras vid kemikalieutsläpp:

 

 • Valla in utsläppet med olika typer av "avgränsare". Sådana finns i både täta och sugande material. Du kan också tillverka egna genom att till exempel fylla säckar med sand. För att förhindra att ett utsläpp når dag- eller spillvattenbrunnar kan du täcka brunnarna med täta polymerdukar eller liknande som ger ett tillfälligt skydd.
 • För att samla upp ett utsläpp kan du använda absorptionsmedel i lös vikt eller i form av mattor. Om inget särskilt medel finns tillgängligt kan du använda sågspån, sand eller jord. Förbrukat absorptionsmedel ska i regel hanteras som farligt avfall.
 • Det är viktigt att sanera snabbt i samband med ett kemikalieutsläpp. Därför måste det finnas redskap och lämpligt absorptionsmedel lätt tillgängligt och personalen måste veta var det finns och hur det ska användas.
 • Om det sker spill eller läckage så att marken eller byggnaden blir förorenad på ett sätt som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska du genast underrätta miljöförvaltningen.

 

Om ett utsläpp når dag- eller spillvattennätet ska du även informera VA SYD. Telefon 040-635 10 00 eller via e-post:

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö