Burlövs kommun
www.burlov.se

Ändring av detaljplan för Kabbarp 8:87

Flygfoto över planområder vid Burlövsvägen i Åkarp.

Planområdet ligger i södra Åkarp, söder om Lundavägen och är cirka 0,14 ha stort.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att upphäva del av tomtindelningsplan 12-ÅKA-88 för Kabbarp 8:87 för att möjliggöra att tomten kan avstyckas. Fastigheten som berörs är privatägd.


Planförslaget innefattar:

  • Upphävandet av del av tomtindelningsplanen 12-ÅKA-88 i den del den avser Kabbarp 8:87.


Detaljplanen planläggs med förenklat förfarande.

Antagande

Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2020 § 141 att fastställa ändring av detaljplan för Kabbarp 8:87, Åkarp, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser.

Sista dag för överklagande är 20 november 2020, om inga överklaganden har inkommit då vinner ändring av detaljplan för Kabbarp 8:87, Åkarp, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser laga kraft.

 

Planhandlingarna finns tillgänliga på denna sida.

Kontakta oss

Planarkitekt (BUR)

Mikael Larsson

Mikael.Larsson2@burlov.se

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö