Burlövs kommun
www.burlov.se

Ändring av detaljplan för Tågarp 19:112, Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser

Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2022 § 13 att anta Ändring av detaljplan för Tågarp 19:112, Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser. Detaljplanen har handlagts med förenklat förfarande.

Planområdet ligger längs Norra Promenaden i Arlöv, vid korsningen med Västra Promenaden och omfattar fastigheten Tågarp 19:112. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att upphäva den del av tomtindelningsplanen för kvarteret Bofinken som omfattar fastigheten Tågarp 19:112.


Fastighetsägare till Tågarp 19:112 ansökte om planbesked för del av fastigheten 21:101 med avsikt att planlägga en bit av denna för bostadsändamål och därefter förvärva ytan av kommunen. För att möjliggöra ett sådant förvärv krävs att de fastighetsindelningsbestämmelser som omfattar fastigheten upphävs. Under samrådstiden inkom inga yttranden med erinran mot förslaget.


Antagandehandlingarna finns tillgängliga på: www.burlov.se Länk till annan webbplats. under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detaljplaner/Detaljplaner på gång.


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson, på telefon 040-625 61 46 eller via e-post mikael.larsson2@burlov.se


Om inga överklaganden inkommer under överklagandetiden så vinner Ändring av detaljplan för Tågarp 19:112, Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser laga kraft.

Hur kommunens beslut överklagas

Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då justerat protokoll över beslut att anta detaljplanen har anslagits på kommunens anslagstavla.

Vem kan överklaga

För att någon ska ha rätt att överklaga ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • beslutet måste angå den klagande och ha gått denne emot, och
  • den klagande måste, innan granskningstiden har gått ut, ha lämnat skriftliga synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen, eller
  • beslutet har inte tillkommit i laga ordning

Kommunens hantering av överklagande

När ett överklagande kommit in gör kommunen en rättidsprövning. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickas överklagandet och övriga handlingar i ärendet skyndsamt till mark- och miljödomstolen. Har överklagandet kommit in för sent kommer kommunen att avvisa det.

Det är mark- och miljödomstolen bedömer om ni har rätt att överklaga.

Vad ska överklagandet innehålla och var ska det skickas:

Överklagandet ska skickas till Kommunstyrelsen i Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv.

Överklagandet ska ske skriftligen. Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.

I skrivelsen ska följande information finnas med:

  • vilket beslut som överklagandet gäller (till exempel genom att ange diarienummer/ärendenummer, benämning på detaljplanen, beslutsdatum, paragraf eller beslutsnummer i protokollet),
  • vilken ändring ni vill åstadkomma och varför,
  • namn, adress, fastighetsbeteckning och telefonnummer för de som överklagar beslutet, samt
  • handlingar eller annat som ni anser stöder er sak

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö