Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Åkarp 8:1 m.fl., Sockervägen

Kommunfullmäktige beslutade den 4 februari 2019 att anta Detaljplan för Åkarp 8:1 m.fl., Sockervägen i Åkarp. Detaljplaneområdet ligger utmed Sockervägen, mellan Lundavägen och Alnarpsvägen i Åkarp samt en del väster om väg E6/E20.


Planens syfte och huvuddrag

Då Södra stambanan byggs ut till 4 spår mellan Lund och Arlöv måste Alnarpsån flyttas och få en ny utformning. Även ett antal ledningar behöver flyttas och för att dessa ska rymmas behöver några garagebyggnader flyttas. Detaljplanens syfte är att lösa problem som uppstår då Södra stambanan byggs ut. Detaljplanen möjliggör:


  • En ny sträckning och utformning av Alnarpsån.
  • En ny sträckning för ledningar som berörs av stambanans utbyggnad till fyra spår.
  • En ny utformning och dragning av Sockervägen med infarter till befintliga bostadsfastigheter.
  • Byggnation av uthus och garage.
  • Cykelstråk Åkarp – Arlöv.
  • Bullerskydd mellan motorvägen, E6/E20, och Sockervägen.
  • Dagvattendammar.
  • Omvandling av Åkarp 1:44 till allmän plats.
  • Odlingslotter.
  • Mindre anpassningar av planen till befintliga förhållanden.


Planförslaget avviker från översiktsplanen avseende att möjligheten att öppna Sockervägen till Alnarpsvägen för biltrafik tas bort. Detaljplanen har därför handlagts med utökat förfarande. Planen har tidigare varit ute på samråd och två granskningar.


Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 4 februari 2019 att anta Detaljplan för Åkarp 8:1 m.fl., Sockervägen i Åkarp. Antagandehandlingarna finns tillgänglig nedan samt i Medborgarhuset i Arlöv.


Om inga överklaganden inkommer innan 4 mars 2019 vinner detaljplanen laga kraft.


Frågor om detaljplanen och dess innehåll kan ställas till planarkitekt Fanny Jakobsson, telefonnummer 040-625 61 49 eller e-post fanny.jakobsson@burlov.se.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fanny Jakobsson

fanny.jakobsson@burlov.se

040-625 61 49

Senast uppdaterad:
2019-02-08