Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Åkarp 8:1 m.fl. Sockervägen

Planförslaget

Detaljplaneområdet ligger i Burlövs kommun, utmed Sockervägen, mellan Lundavägen och Alnarpsvägen i Åkarp samt en del väster om väg E6/E20. Då Södra stambanan byggs ut till 4 spår måste Alnarpsån flyttas och delvis kulverteras. Även ett antal ledningar behöver flyttas. Detaljplanens syfte är att lösa problem som uppstår då Södra stambanan byggs ut.

 

Detaljplanen möjliggör:

 • En ny sträckning av Alnarpsån som delvis innebär kulvertering i en fyra meter bred kulvert.
 • En ny sträckning för ledningar som berörs av stambanans utbyggnad till fyra spår.
 • En ny utformning och dragning av Sockervägen med infarter till befintliga bostadsfastigheter.
 • Byggnation av uthus och garage.
 • Cykelstråk Åkarp – Arlöv.
 • Bullerskydd mellan motorvägen, E6/E20 och Sockervägen.
 • Dagvattendamm.
 • Omvandling av Åkarp 1:44 till allmän plats.
 • Odlingslotter.
 • Mindre anpassningar av planen till befintliga förhållanden.

 

Planförslaget avviker från översiktsplanen avseende att möjligheten att öppna Sockervägen till Alnarpsvägen för biltrafik tas bort.

 

Granskning

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande och har tidigare varit ute på samråd. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

 

Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från den 29 maj till och med den 29 juni 2017 på:

 • Medborgarhuset i Arlöv
 • Biblioteket i Åkarp
 • www.burlov.se (Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detaljplaner/Detaljplaner på gång)

 

Frågor om detaljplanen och dess innehåll kan ställas till planarkitekt Fanny Jakobsson, telefonnummer 040-625 61 49 eller e-post fanny.jakobsson@burlov.se.

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 29 juni 2017. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och om möjligt fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fanny Jakobsson

fanny.jakobsson@burlov.se

040-625 61 49

Senast uppdaterad:
2017-05-24