Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Åkarp 1:57, Lervägen

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 2 oktober 2017 att skicka ut detaljplan för del av Åkarp 1:57, Lervägen på granskning.

Bakgrund

Järnvägen genom Åkarp kommer under perioden 2017- 2024 att byggas om. Den ska utökas från två till fyra spår och förläggas i ett sex meter djupt tråg. Stationen kommer att ligga mellan Alnarpsvägen och Lervägen. När utbyggnaden är klar planerar kommunen enligt översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun (2014), att omvandla området nordväst om stationen till blandad stad. Genom att flytta befintlig verksamhet på Åkarp 18:50 till den plats planen anger kommer verksamheten inte att utsättas för störningar under byggtiden. Den yta som frigörs till följd av planförslaget ger samtidigt möjligheter att skapa stationsnära bebyggelse med varierade funktioner i enlighet med Framtidsplan för Burlövs kommun (2014).

  

Syfte och planförslag

Syftet är att pröva lämpligheten att planlägga ett område för icke störande verksamhet i grönområdet i hörnet Gränsvägen – Lervägen. Samtidigt ska det grönstråk som följer Gränsvägen behålla en tydlig koppling fram till Lervägen och framtida bebyggelse i söder.

 

I översiktsplanen är området utpekat som park i den övergripande grönstrukturen. Detaljplanen strider således mot översiktsplanen och handläggs därför med utökat förfarande enligt PBL (SFS 2010:900).

Illustrationsplan med ny byggnad och parkering samt grönstråket till höger.

Granskning

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande eftersom den strider mot översiktsplanen. Förslaget har tidigare varit ute på samråd. Synpunkterna från samrådet finns dokumenterade i en samrådsredogörelse. Enligt 6 kap § 11 miljöbalken antas inte planens genomförande medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från och med 5 oktober till och med 3 november. Du hittar handlingarna på denna sida samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv
  • Biblioteket i Åkarp

 

Frågor om detaljplanen och dess innehåll kan ställas till planarkitekt Mikael Larsson, tfn 040-625 61 43 eller e-post mikael.larsson2@burlov.se.


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 3 november. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.


Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Kontakta oss

Planchef

Kerstin Torseke Hulthén

kerstin.hulthen@burlov.se

040-625 63 13

Senast uppdaterad:
2017-10-04