Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 m fl kv Ugglan

Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2017 att anta Detaljplan för Arlöv 6:23 och del av 6:2 m.fl., kv. Ugglan förutsatt att köpeavtal undertecknats och antagits. Kommunfullmäktige antog undertecknat avtal den 19 juni 2017.

Detaljplaneområdet

Detaljplaneområdet ligger till största del mellan Dalbyvägen och Elisetorpsvägen i Arlöv i Burlövs kommun. Detaljplanens syfte är att i planområdets östra del pröva lämpligheten att på befintliga parkeringsytor möjliggöra för bostadsbebyggelse och centrumverksamhet med tillhörande parkeringshus. Syftet är också att den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivande hus i park längs Elisetorpsvägen och den mer kvarterslika längs Dalbyvägen. Inom planområdets västra del prövas möjligheten att utöka befintlig förskola till sex avdelningar.

 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och har varit ute på samråd och granskning. Antagandehandlingar tillsammans med granskningsutlåtande hittar du nedan.

 

Enligt 6 kap § 11 miljöbalken antas inte planens genomförande medföra betydande miljöpåverkan.

 

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen kan överklagas till och med den 20 juli 2017.

Kontakta oss

Planstrateg

Erik Karlsson

erik.karlsson@burlov.se

040-625 61 56

Senast uppdaterad:
2017-06-28