Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Kronetorp 1:1, etapp II

Detaljplan för del av Kronetorp 1:1, etapp II är en ny detaljplan för nästa etapp i utbyggnaden av Kronetorpstaden.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga nästa etapp i utbyggnaden av Kronetorpstaden. Planförslaget innehåller en tät kvartersstad med relativt höga hus. Området rymmer 500-600 lägenheter. Vissa av byggnaderna ska ha publika verksamheter i bottenvåningarna. I söder föreslås en högre byggnad med bl.a. hotell och kontor. I norr, mot jaktparken, föreslås en förskola för 120 barn.


Arkitekturen ska vara sammanhållen, enkel och genomarbetad. Byggnaderna ska varieras utan att resultatet blir brokigt. Torg, gaturum och kvartersgårdar planeras med träd, buskar och genomsläppliga ytor där det är möjligt. Grönskan ger bl.a. trivsel, skugga och fördröjning av dagvatten.


Området, som är stationsnära, planeras för att bli så bilfritt som möjligt. Parkering för boende, besökare och verksamheter samlas i parkeringshus längs Kronetorpsvägen.


Samråd

Samråd för detaljplanen hölls under hösten 2019. Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan. Granskningshandlingar är under framtagande.

 

Kontakta oss

Stadsarkitekt (BUR)

Joel Tufvesson

Joel.Tufvesson@burlov.se

0406256845

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö