Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Kronetorp 1:1, etapp II

Mellan den 14 september-13 oktober 2019 kommer samråd pågå för en ny detaljplan för nästa etapp i utbyggnaden av Kronetorpstaden.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga nästa etapp i utbyggnaden av Kronetorpstaden. Planförslaget innehåller en tät kvartersstad med relativt höga hus. Området rymmer 500-600 lägenheter. Vissa av byggnaderna ska ha publika verksamheter i bottenvåningarna. I söder föreslås en högre byggnad med bl.a. hotell och kontor. I norr, mot jaktparken, föreslås en förskola för 120 barn.


Arkitekturen ska vara sammanhållen, enkel och genomarbetad. Byggnaderna ska varieras utan att resultatet blir brokigt. Torg, gaturum och kvartersgårdar planeras med träd, buskar och genomsläppliga ytor där det är möjligt. Grönskan ger bl.a. trivsel, skugga och fördröjning av dagvatten.


Området, som är stationsnära, planeras för att bli så bilfritt som möjligt. Parkering för boende, besökare och verksamheter samlas i parkeringshus längs Kronetorpsvägen.


Samråd

Samråd för detaljplanen pågår från 14 september-13 oktober 2019. Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv


För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samrådsmöte. Mötet äger rum den 1 oktober klockan 18.00 i

Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Kärleksgatan 6 i Arlöv.


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Kerstin Torseke Hulthén, på telefon 040-625 63 13 eller via e-post till kerstin.hulthen@burlov.se


Skicka in synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 13 oktober 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-09-10

Bygga, bo & miljö