Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Kronetorp 1:1, etapp II

Visualisering över ny bebyggelse i Kronetorpstaden.

En ny detaljplan för bostäder, förskola, centrumverksamheter, kontor och parkeringshus i Arlöv är på granskning från den 1 mars 2021 till och med den 28 mars 2021.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för i huvudsak bostäder, förskola, kontor, parkeringshus och centrumverksamheter inom fastigheten Kronetorp 1:1 och att skapa förutsättningar för att utveckla en stadsdel med blandad bebyggelse. Området har också goda förutsättningar att ta vara på de möjligheter som utbyggnaden av Södra stambanan innebär med avseende bland annat på hållbart resande och hållbar livsstil.


Den övergripande strukturen av bebyggelsen följer granskningsförslaget, men efter granskningen har förslaget omarbetats. Bebyggelsen består huvudsakligen av bostäder i 4–5 våningar med enstaka byggnader på upp till 13 bostadsvåningar. Planområdet ligger inom ett område utpekat som riksintresse för kulturmiljövården, och en fördjupad kulturmiljöanalys har genomförts. En del i slutsatserna av analysen är att en fortsatt utbyggnad enligt planprogrammet inte bedöms orsaka påtaglig skada på riksintresset under förutsättningen att de kulturmiljövärden som finns i Kronetorpstaden tas hänsynsfullt tillvara.


Detaljplanen innehåller:

  • cirka 650 bostäder i flerbostadshus
  • parkeringshus
  • nya lokal- och kvartersgator som säkerställer åtkomst till Kronetorpsvägen
  • ett naturområde med möjlighet att tillskapa lek och rekreationsytor samt en gång- och cykelförbindelse till områdena söder om planområdet

Granskning

Förslaget finns utställt på granskning från den 1 mars 2021 till den 28 mars 2021.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv
  • Biblioteket i Åkarp


Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 28 mars 2021.


Den som inte framfört skriftliga synpunkter i samrådsskedet eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.


Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö