Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora Bernstorps gård

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 15 oktober 2018 om granskning av detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora Bernstorps gård.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka verksamhetsområdet på Sunnanå 12:3 och Sunnanå 12:29 genom att planlägga området väster om nämnda fastigheter med bestämmelsen Z – verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Intill Stora Bernstorps gård finns ett antal stora träd, b.la ek och bok. Dessa är viktiga för upplevelsen av gården och skyddas i planförslaget.


Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande eftersom den strider mot översiktsplanen. Översiktsplanen visar området som en del av grönstrukturen som även ingår i cykelvägnätet. I planbeskrivningen redovisas möjligheten att binda samman cykelvägnätet och grönstrukturen genom att nyttja allmänplatsmark i gällande planer i närheten.


Förslaget var på samråd 19 februari till 16 mars 2018. Under samrådstiden inkom främst synpunkter gällande förslagets verkan på natur- och kulturmiljön runt Stora Bernstorps gård. Efter samrådet har förslaget har kompletterats med en tydligare
beskrivning av konsekvenserna för natur- och kulturmiljön. Som kompensation för
tidigare avverkning av träd inom planområdet ska plantering av träd ske på kommunens naturmark i närområdet.


Enligt 6 kap § 11 miljöbalken antas inte planens genomförande medföra betydande miljöpåverkan.


Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från och med den 26 oktober till och med den 16 november 2018. Förutom på denna sida finns samrådshandlingarna tillgängliga på Medborgarhuset i Arlöv, samt på biblioteket i Arlöv.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson, på telefon 040-625 61 46 eller via e-post till mikael.larsson2@burlov.se


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till:

Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till: burlovs.kommun@burlov.se senast den 16 november. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Planchef

Kerstin Torseke Hulthén

kerstin.hulthen@burlov.se

040-625 63 13

Senast uppdaterad:
2018-10-24

Bygga, bo & miljö