Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora Bernstorps gård

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019 § 16 att anta detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora Bernstorps gård, Arlöv. Detaljplanen har handlagts med utökat förfarande.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka verksamhetsområdet på Sunnanå 12:3 och Sunnanå 12:29 genom att planlägga området väster om nämnda fastigheter med bestämmelsen Z – verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Intill Stora Bernstorps gård finns ett antal stora träd, b.la ek och bok. Dessa är viktiga för upplevelsen av gården och skyddas i planförslaget.


Detaljplanen har handlagts handläggs med utökat planförfarande eftersom den strider mot översiktsplanen. Översiktsplanen visar området som en del av grönstrukturen som även ingår i cykelvägnätet. I planbeskrivningen redovisas möjligheten att binda samman cykelvägnätet och grönstrukturen genom att nyttja allmänplatsmark i gällande planer i närheten.


Antagandehandlingarna finns tillgängliga på denna sida samt i Medborgarhuset i Arlöv.

 

Om inga överklaganden inkommer innan 20 april 2019 vinner detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora Bernstorps gård, laga kraft.

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson, på telefon 040-625 61 46 eller via e-post till mikael.larsson2@burlov.se.


 

Kontakta oss

Planchef

Kerstin Torseke Hulthén

kerstin.hulthen@burlov.se

040-625 63 13

Senast uppdaterad:
2019-03-29

Bygga, bo & miljö