Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

Planområdet omfattar del av fastigheten Tågarp 15:11 och
ligger vid Burlöv centrum i Arlöv. Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. finns utställd för granskning från den 7 juni till och med den 28 juni 2019.

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 27 maj 2019 att gå ut på granskning med Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. Detaljplanen har varit på samråd från den 22 februari 2019 till och med den 22 mars 2019. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens användningsområde från handel med skrymmande varor och därtill hörande komplementvaror, ej livsmedel, till handel med livsmedel. Den nya användningen omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel och möjliggör etableringen av en livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att utöka gatumarken för Hantverkaregatan för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång- och cykelbanor på gatans båda sidor.

Planförslaget innefattar

  • Utökad användning av kvartersmark till handel som då inkluderar livsmedel för del av planområdet.
  • Säkerställa skyddsåtgärder mot järnvägen.
  • Utöka Hantverkaregatan med gång- och cykelväg utmed båda sidor om gatan.


Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande.

Se förslaget

Förslaget finns utställt för granskning från den 7 juni 2019 till och med 28 juni 2019. Handlingarna finns tillgängliga nedan under "Vill du läsa mer?" samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

Frågor

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Fanny Jakobsson, på telefon 040-625 61 49 eller via e-post till fanny.jakobsson@burlov.se.

Synpunkter ska lämnas senaste den 28 juni

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 28 juni 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Planchef

Kerstin Torseke Hulthén

kerstin.hulthen@burlov.se

040-625 63 13

Senast uppdaterad:
2019-06-05

Bygga, bo & miljö