Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 § 27 att anta detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl, Burlöv Centralstation, Arlöv.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utveckla en blandad stad runt Burlöv C d.v.s. Burlöv Centralstation och Burlöv Center. Där kommer det att byggas butiker, bostäder och kontor i en miljö med offentliga rum som blir attraktiva mötesplatser. Syftet är också att skapa god tillgänglighet till den nya pendlarstationen. Området är en viktig nod för Arlöv, Kronetorpstaden och hela Burlövs kommun.

Detaljplanen möjliggör:


  • Två sammankopplade torg mellan Burlövs station och Burlöv Center.
  • Två kringbyggda kvarter norr om Burlöv Center med bostäder och service och ett parkeringshus inklätt med bostäder och service.
  • Hållplatser och vändplats för busstrafik.
  • Bilparkering i parkeringshus i nordvästra hörnet av Burlöv Center.
  • Pendlarparkering för cykel i olika lägen.
  • Vånggatan, som förses med bullerskydd mot Lillevångsområdet, öppnas för genomfartstrafik.


Antagandehandlingarna finns tillgängliga på denna sida samt i Medborgarhuset i Arlöv.

 

Om inga överklaganden inkommer innan 31 maj 2019 vinner detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation, Arlöv laga kraft.

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Gärda Sjöholm, tfn 040-625 61 43 eller e-post garda.sjoholm@burlov.se.

Kontakta oss

Planchef

Kerstin Torseke Hulthén

kerstin.hulthen@burlov.se

040-625 63 13

Senast uppdaterad:
2019-05-09

Bygga, bo & miljö