Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 15 oktober 2018 att gå ut på granskning med Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utveckla en blandad stad runt Burlöv C d.v.s. Burlöv Centralstation och Burlöv Center. Där kommer det att byggas butiker, bostäder och kontor i en miljö med offentliga rum som blir attraktiva mötesplatser. Syftet är också att skapa god tillgänglighet till den nya pendlarstationen. Området är en viktig nod för Arlöv, Kronetorpstaden och hela Burlövs kommun.

Detaljplanen möjliggör:

 

  • Två sammankopplade torg mellan Burlövs station och Burlöv Center.
  • Två kringbyggda kvarter norr om Burlöv Center med bostäder och service och ett parkeringshus inklätt med bostäder och service.
  • Hållplatser och vändplats för busstrafik.
  • Bilparkering i parkeringshus i nordvästra hörnet av Burlöv Center.
  • Pendlarparkering för cykel i olika lägen.
  • Vånggatan, som förses med bullerskydd mot Lillevångsområdet, öppnas för genomfartstrafik.


Detaljplanen handläggs med utökat förfarande och har varit utställd för samråd mellan 20 december 2017 och 31 januari 2018. Detaljplanen är förenlig med Framtidsplan för Burlövs kommun (2014, aktualitetsförklarad 2018). Planens genomförande antas inte medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap § 11 miljöbalken.


Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från och med den 17 oktober till och med den 11 november 2018 nedan under "Vill du läsa mer?" samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 11 november 2018. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

 

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Gärda Sjöholm, tfn 040-625 61 43 eller e-post garda.sjoholm@burlov.se.

Kontakta oss

Planchef

Kerstin Torseke Hulthén

kerstin.hulthen@burlov.se

040-625 63 13

Senast uppdaterad:
2018-10-15

Bygga, bo & miljö