Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2019-08-26 (§ 26) att gå ut på samråd med Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen. Samrådet pågår mellan den 9 september - 6 oktober 2019.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten med en pendlarparkering i anslutning till Burlövs station. Avsikten med planläggningen är även att möjliggöra bullerskydd längs järnvägen och ett fördröjningsmaga­sin för anläggningsvatten från järnvägsanläggningen. Detaljplanen ska reglera användningen av järnvägs­fastigheten där mark ska övergå till parkmark för bullerskydd mot järnvägen. Ett annat syfte med detaljplanen är att skapa ett tillgängligt och attraktivt entrétorg till pendlarstationen.


Utökat förfarande

Eftersom att förslaget med pendlarparkering på den aktuella platsen strider mot intentionerna i översiktsplanen, där området pekas ut som en stationspark, handläggs detaljplanen med utökat förfarande.


Samråd

Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv


För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samrådsmöte. Mötet äger rum den 23 september klockan 18.00 i Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Kärleksgatan 6 i Arlöv.


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Fanny Jakobsson, på telefon 040-625 61 49 eller via e-post till fanny.jakobsson@burlov.se.


Skicka in synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 6 oktober 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-09-05

Bygga, bo & miljö