Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 17:1, Kronetorpskolan

Från  Bergslagsbild, planavdelningen våren 2020

En detaljplan för en ny skola i Kronetorpstaden är under framtagande. Den nya skolan beräknas rymma 600 elever.

Planområdet är cirka 3,8 ha stort och beläget i Kronetorpstaden mellan Arlöv och Åkarp. Detaljplanens primära syfte är att pröva lämpligheten att uppföra den nya Kronetorpskolan med plats för 600 elever (åk F-6) med tillhörande idrottshall, samt en byggnad med kombinerat innehåll: bostäder (endast de två översta våningarna), mobilitets-/parkeringshus, och/eller centrumverksamhet. Planförslaget innehåller även allmän platsmark; lokalgata samt område för att säkerställa avrinning vid skyfall.

 

Planförslaget bygger på Planprogram för Kronetorpstaden (KS 2020-04-14). Det färdigutbyggda området beräknas innehålla cirka 5 000 bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, handel samt kommunal service. Området beräknas vara färdigbyggt kring år 2040.

 

Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§. Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardplanförfarande.

 

Samråd

Förslaget finns utställt på samråd från den 19 april till och med den 10 maj 2021.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Gesa Hildebrand, på telefon 040-625 68 46 eller via e-post gesa.hildebrand@burlov.se. eller till Tillväxtchef Elin Tängermyr, på telefon 040-625 00 00 eller via e-post elin.tangermyr@burlov.se.

 

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 10 maj 2021. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö