Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 17:1, Västervångskolan

Visualisering av skola med grönt tak.

Detaljplan för del av Tågarp 17:1, Västervångskolan, ligger i anslutning till Lundavägen mellan Arlöv och Åkarp. Planen möjliggör en ny skola för 600 elever (åk F-6) med integrerad idrottshall, ett mobilitetshus samt en lokalgata med torgbildning framför skolans entréer.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att planlägga området för skola och mobilitetshus. Idrottshallen integreras i skolbyggnaden för att öka byggnadens volym då den måste anpassas efter förhållandena i området. Genom sin volym och form möjliggörs att ljudet på skolgården kan uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer. Mobilitetshuset placeras längs Lundavägen som ytterligare en avskärmande volym. Dock kan Naturvårdsverkets riktlinjer uppnås även utan denna.

 

Torgytan och delar av lokalgatan framför skolan utformas som gångfartsområde med större träd samt planteringsytor som kan hantera och rena avrinning och dagvatten. Genom utformningen kan en lugn trafikmiljö skapas i skolans närområde.

 

Området strax norr om skolan ingår i den områdesövergripande grönblåa struktur (pågående detaljplan 256) som planeras. Denna struktur utformas för dagvatten- och skyfallshantering samt som del i ett större rekreationsstråk.

 

Planförslaget innefattar bl.a.:

  • Skola för 600 elever (åk F-6) samt idrottshall.
  • Lokalgata, ytor för gång och cykel samt torgytor.
  • Angöringsyta och mobilitetshus intill Lundavägen.

 

Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen, men inte Länsstyrelsens granskningsyttrande om denna, varför den handläggs med utökat förfarande.

 

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars 2024 § 24 att anta Detaljplan för del av Tågarp 17:1, Västervångskolan.

 

Beslut om antagande den 25 september 2023, § 73, överklagades av E.ON och överprövades av länsstyrelsen. I dialog med länsstyrelsen har kompletteringar gjorts och därför har planförslaget tagits upp för antagande igen.

 

Om inga överklaganden inkommer under överklagandetiden så får detaljplanen laga kraft.

 

Förslaget har tidigare varit utställt för granskning, inkomna yttranden och svar på dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

 

Antagandehandlingarna finns tillgängliga nedan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö