Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 21:101, Norra Promenaden

Kommunfullmäktige i Burlövs kommun beslutade den 25 april 2022 § 34 att anta Detaljplan för del av Tågarp 21:101, Norra Promenaden.

Planområdet omfattar en liten del av grönytan mellan Norra Promenaden och Lommavägen i nordvästra Arlöv. Fastighetsägaren till Tågarp 19:112 vill köpa denna del och reglera den till sin fastighet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en sådan marköverlåtelse genom att ändra markanvändningen inom denna yta till bostäder utan möjlighet att uppföra ny bebyggelse. Köpeavtal har tecknats mellan fastighetsägaren och kommunen.


Grönytan pekas i översiktsplanen ut som en del i den övergripande grönstrukturen. Förslaget bedöms inte strida mot Framtidsplanen då endast en liten del av grönytan tas i anspråk, vilket inte påverkar grönytans användning nämnvärt. Detaljplanen tas fram med standardförfarande.


Detaljplaneförslaget var föremål för samråd under tiden 15 december 2021 till 14 januari 2022 och på granskning mellan 25 februari och 18 mars 2022. Under samrådstiden eller granskningstiden inkom inga yttranden som föranlett annat än redaktionella ändringar av förslaget.


Enligt 6 kap § 11 miljöbalken antas inte planens genomförande medföra betydande miljöpåverkan.


Antagandehandlingarna finns tillgängliga på:

 

  • Denna sida
  • Medborgarhusets entré i Arlöv.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson på telefon 040-625 61 46 eller via e-post till mikael.larsson2@burlov.se.


Om inga överklaganden inkommer under överklagandetiden så vinner Detaljplan för del av Tågarp 21:101, Norra Promenaden, laga kraft.


Hur kommunens beslut överklagas

Vem kan överklaga

För att någon ska ha rätt att överklaga ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 

  • beslutet måste angå den klagande och ha gått denne emot, och
  • den klagande måste, innan granskningstiden har gått ut, ha lämnat skriftliga synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen, eller
  • beslutet har inte tillkommit i laga ordning

Kommunens hantering av överklagande

När ett överklagande kommit in gör kommunen en rättidsprövning. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickas överklagandet och övriga handlingar i ärendet skyndsamt till mark- och miljödomstolen. Har överklagandet kommit in för sent kommer kommunen att avvisa det.

Det är mark- och miljödomstolen bedömer om ni har rätt att överklaga.

Vad ska överklagandet innehålla och var ska det skickas:

Överklagandet ska skickas till Kommunstyrelsen i Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv eller mail till: burlovs.kommun@burlov.se

Överklagandet ska ske skriftligen. Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.

I skrivelsen ska följande information finnas med:

 

  • vilket beslut som överklagandet gäller (till exempel genom att ange diarienummer/ärendenummer, benämning på detaljplanen, beslutsdatum, paragraf eller beslutsnummer i protokollet),
  • vilken ändring ni vill åstadkomma och varför,
  • namn, adress, fastighetsbeteckning och telefonnummer för de som överklagar beslutet, samt
  • handlingar eller annat som ni anser stöder er sak

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö