Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 21:101, Norra Promenaden

Kommunstyrelsen beslutade den 14 december att genom delegation gå ut på samråd med Detaljplan för del av Tågarp 21:101, Norra Promenaden.

Planområdet ligger i nordvästra Arlöv och omfattar del av fastigheten Tågarp 21:101. Det avgränsas av Norra promenaden, fastigheterna Tågarp 19:112 och Tågarp 19:104, samt grönområdet som i gällande detaljplan har namngivits Rinnebäckstorget. Planområdet utgörs av en liten yta i den sydöstra delen av grönytan och upptar 156 m2. Positivt planbesked gavs i PLU 2016-02-22 § 4.


Detaljplanens syfte är att möjliggöra en marköverlåtelse genom att inom den aktuella ytan ändra en del av gällande detaljplan från allmän plats till kvartersmark.

 

I översiktsplan 2030, Framtidsplan för Burlövs kommun (2014) pekas planområdet ut som del av ett mindre grönområde och en del i den övergripande grönstrukturen. Planförslaget bedöms dock inte strida mot Framtidsplanen eftersom en så pass liten del av grönytan tas i anspråk och grönytans användning därmed inte påverkas nämnvärt. Detaljplanen handläggs därför med standardförfarande.


Enligt 6 kap § 11 miljöbalken antas inte planens genomförande medföra betydande miljöpåverkan.


Förslaget finns utställt på samråd från 2021-12-15 till och med 2022-01-14.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

  • Denna sida
  • Medborgarhusets entré i Arlöv.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Mikael Larsson på telefon 040-6256146 eller via e-post till mikael.larsson2@burlov.se.

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 2022-01-14. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Planarkitekt (BUR)

Mikael Larsson

Mikael.Larsson2@burlov.se

040-625 61 46

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö