Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 21:37 m.fl., Kvarteret Hanna

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 31 augusti 2020 om granskning av detaljplan för del av Tågarp 21:37 m.fl., Kvarteret Hanna.

Planområdet ligger vid Burlövs station i Arlöv, mellan Södra stambanan och Hantverkaregatan. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder, kontor och centrumverksamhet inom fastigheterna Tågarp 21:37 m.fl., vid pendlarstationen Burlövs stations direkta närhet.


Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation var på samråd 20 december 2017 till 31 januari 2018. Efter samrådet undantogs området för kvarteret Hanna, närmast Burlövs station, i avsikt att genomföra en markanvisningstävling och därefter övergå till en egen detaljplan till granskningsskedet. Tävlingen ägde rum under början av 2020 och markanvisningsavtal tecknades mellan vinnaren och Burlövs kommun i april samma år. Föreliggande detaljplaneförslag har därefter arbetats om utefter markanvisningstävlingens vinnande förslag.


Området är en viktig nod för Arlöv, Kronetorpstaden och hela Burlövs kommun med goda förutsättningar för hållbart resande och en hållbar livsstil. Bebyggelsen består huvudsakligen av bostäder i 4-5 våningar med en uppstickande byggnadskropp på upp till 13 bostadsvåningar. Mot järnvägen föreslås en kontorsdel med centrumverksamheter på upp till 30 meters höjd. Publika verksamheter ska finnas i bottenvåningar mot Stationstorget och på enstaka övriga platser i huset. Detaljplanen ska säkerställa en hög gestaltningsnivå så att det möter kommunens vision om en trivsam och trygg stationsmiljö. Kommunens målsättning är att kv. Hanna ska vara en föregångare i områdets utveckling och vara ledstjärna för ett hållbart stadsbyggande med hög arkitektonisk kvalité som bidrar till att sätta tonen för den fortsatta utvecklingen av stationsområdet och Kronetorpstaden.

 

Planförslaget innefattar:

  • Kvartersmark för bostäder, centrumverksamhet och kontor.
  • Allmän platsmark, torg, som ska fungera som ett gångfartsområde i anslutning till kvarteret Hannas västra fasad.

 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande för att den anses vara av betydande intresse för allmänheten. Förslaget finns utställt på granskning från den 8 september till och med den 4 oktober 2020.


Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

  • På denna sida
  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv
  • Biblioteket i Åkarp


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till stadsarkitekt Joel Tufvesson, på telefon 040-625 68 45 eller via e-post joel.tufvesson@burlov.se eller till planarkitekt Mikael Larsson, på telefon 040-625 61 46 eller via e-post mikael.larsson2@burlov.se.


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 4 oktober 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådsskedet eller granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Elin Tängermyr

Tillväxtchef

040-625 69 30

elin.tangermyr@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-09-07

Bygga, bo & miljö