Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 21:37 m.fl., Kvarteret Hanna

Vy från Stationstorget. Illustration: Fojab Arkitekter

Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2021 att anta Detaljplan för del av Tågarp 21:37 m.fl., Kvarteret Hanna.

Planområdet ligger vid Burlövs station i Arlöv, mellan Södra stambanan och Hantverkaregatan. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder, kontor och centrumverksamhet inom fastigheterna Tågarp 21:37 m.fl., vid pendlarstationen Burlövs stations direkta närhet.


Området är en viktig nod för Arlöv, Kronetorpstaden och hela Burlövs kommun med goda förutsättningar för hållbart resande och en hållbar livsstil. Bebyggelsen består huvudsakligen av bostäder i 4-5 våningar med en uppstickande byggnadskropp på upp till 13 bostadsvåningar. Mot järnvägen föreslås en kontorsdel med centrumverksamheter på upp till 30 meters höjd. Publika verksamheter ska finnas i bottenvåningar mot Stationstorget och på enstaka övriga platser i huset. Detaljplanen ska säkerställa en hög gestaltningsnivå så att det möter kommunens vision om en trivsam och trygg stationsmiljö. Kommunens målsättning är att kv. Hanna ska vara en föregångare i områdets utveckling och vara ledstjärna för ett hållbart stadsbyggande med hög arkitektonisk kvalité som bidrar till att sätta tonen för den fortsatta utvecklingen av stationsområdet och Kronetorpstaden.


Planförslaget innefattar:

  • Kvartersmark för bostäder, centrumverksamhet och kontor.
  • Allmän platsmark, torg, som ska fungera som ett gångfartsområde i anslutning till kvarteret Hannas västra fasad.

Process

Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation var på samråd 20 december 2017 till 31 januari 2018. Efter samrådet undantogs området för kvarteret Hanna, närmast Burlövs station, i avsikt att genomföra en markanvisningstävling och därefter övergå till en egen detaljplan till granskningsskedet. Tävlingen ägde rum under början av 2020 och markanvisningsavtal tecknades mellan vinnaren och Burlövs kommun i april samma år. Detaljplaneförslaget arbetades därefter om till granskningen utefter markanvisningstävlingens vinnande förslag. Förslaget var utställt på granskning 8 september till 4 oktober 2020.


Detaljplanen har handlagts med utökat förfarande eftersom den anses vara av betydande intresse för allmänheten.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020 att anta Detaljplan för del av Tågarp 21:37 m.fl., Kvarteret Hanna. Det har därefter bedömts nödvändigt att förtydliga delen av planförslaget som avser buller. Detta har gjorts genom att justera planbestämmelser med hänsyn till buller samt en utförligare beskrivning av bullerhanteringen i planbeskrivningen. Ändringarna bedöms vara av redaktionell karaktär. Ett nytt besked om att anta detaljplanen togs av kommunfullmäktige den 22 mars 2021.

 

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på denna sida samt på Medborgarhuset i Arlöv. Sista dag för överklagande är den 14 april 2021. Om inga överklaganden inkommit innan dess vinner detaljplanen laga kraft.

Kontakta oss

Planarkitekt (BUR)

Mikael Larsson

Mikael.Larsson2@burlov.se

040-625 61 46

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö