Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl. Frestaren

Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017 att anta Detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl., Frestaren, Åkarp. Då kommunens antagandebeslut inte har överklagats enligt 13 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900), har beslutet vunnit laga kraft den 22 december 2017.

Kabbarp 8:110

Planområdet utgörs i huvudsak av fastigheten Kabbarp 8:110 som ligger vid korsningen Lundavägen/Ostvägen i Åkarp. Även fastigheterna Kabbarp 2:18, 8:178, 8:365, 2:20, 2:21, 2:22 samt Kabbarp S:5 berörs av planen. Planområdets areal uppgår till cirka 3 200 kvm.

Syftet med detaljplanen

Syftet är att pröva lämpligheten av att tillåta flerbostadshus i 2-3 våningar med lägenheter samt en mindre lokal för handel och verksamheter på bottenplan. Bebyggelsen och gestaltningen ska anpassas till sin omgivning. Mindre anpassningar av användningsgränserna görs till befintliga förhållanden.

Laga kraft

Detaljplanen har handlagts med utökat planförfarande och har tidigare varit ute på samråd och granskning. Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017 att anta Detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl., Frestaren, Åkarp.

 

Då kommunens antagandebeslut inte har överklagats enligt 13 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900), har beslutet vunnit laga kraft den 22 december 2017.

 

Frågor om detaljplanen och dess innehåll kan ställas till planarkitekt Fanny Jakobsson, tfn 040-625 61 49 eller e-post fanny.jakobsson@burlov.se.

Kontakta oss

Planarkitekt

Fanny Jakobsson

fanny.jakobsson@burlov.se

040-625 61 49

Senast uppdaterad:
2018-01-12