Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 12 juni 2019 om granskning av detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen. Förslaget har varit utställt för granskning från och med den 24 juni till och med den 19 juli 2019.

Planområdet ligger vid Bernstorpsvägen i södra delarna av Burlövs kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att planlägga ett område för verksamheter på fastigheten Sunnanå 11:2 i Flansbjer/Sunnanå, söder om väg 11. Fastigheten är inte tidigare detaljplanelagd och rymmer en sammanhängande byggnad med olika verksamheter, bland annat en träningslokal. På fastigheten finns även en tillfällig byggnad med en tvättstation för bussar. Detaljplanen ämnar fastslå användningen för befintliga verksamheter inklusive småskalig idrottsverksamhet samt ge möjlighet att utveckla fastigheten med fler verksamheter och kontor. Närheten till bostäder längs Bernstorpsvägen och Fortunavägen gör att verksamheternas omgivningspåverkan ska vara begränsad.


Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande. Planens genomförande antas inte medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap § 11 miljöbalken.


Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning från och med den 24 juni till och med den 19 juli 2019. Inkomna yttranden ska besvaras i ett granskningsutlåtande och handlingarna ska färdigställas inför antagande. Granskningshandlingarna finns tillgängliga nedan.

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-10-02

Bygga, bo & miljö