Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen

Kommunstyrlesen i Burlövs kommun beslutade den 1 juni 2020 att anta Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen. Detaljplanen fastslår användningen för befintliga verksamheter inklusive småskalig idrottsverksamhet. Den möjliggör även för nya verksamheter och kontor.

Planområdet ligger vid Bernstorpsvägen i södra delarna av Burlövs kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att planlägga för verksamheter på fastigheten Sunnanå 11:2 i Flansbjer/Sunannå, söder om väg 11. Fastigheten är inte tidigare detaljplanelagd och rymmer en sammanhängande byggnad med olika verksamheter, bland annat en träningslokal. På fastigheten finns även en tillfällig byggnad med en tvättstation för bussar. Detaljplanen fastslår användningen för befintliga verksamheter inklusive småskalig idrottsverksamhet. Den möjliggör även för nya verksamheter och kontor. Närheten till bostäder längs Bernstorpsvägen och Fortunavägen gör att verksamheternas omgivningspåverkan ska vara begränsad.


Planförslaget är förenligt med Framtidsplan för Burlövs kommun (översiktsplan) som pekar ut området som verksamhetsområde. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.


Antagande

Kommunstyrlesen i Burlövs kommun beslutade den 1 juni 2020 att anta Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen.


Överklagat beslut

Beslutet att anta detaljplanen är överklagat och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen.

Kontakta oss

Planarkitekt (BUR)

Erik Karlsson

Erik.Karlsson@burlov.se

040-625 61 56

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö