Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Sunnanå 12:56 m.fl., Videörtsvägen

Illustration detaljplan Videörtsvägen

Planområdet ligger i Stora Bernstorp och är en del av handelsområdet #Bernstorp i den södra delen av Burlövs kommun. Detaljplanen undersöker möjligheten att utveckla området med utökad livsmedelshandel. Avsikten är att möjliggöra etablering av ett Costco-varuhus.

Detaljplanens syfte är att inom planområdet pröva lämpligheten för handel med livsmedel och drivmedel. Syftet är också att bebyggelsen ska fungera väl i sitt sam­manhang längs E6/E20 och att storskaliga byggnads­delar ska ges ett lugnt och harmoniskt uttryck.


Planförslaget möjliggör en total byggrätt om drygt 17 500 kvadratmeter för handel. Drivmedelförsäljningen begränsas till 2 500 kvadratmeter av planområdet. Norra delen av Videörtsvägen planläggs som park och korsning Videörtsvägen-Starrvägen höjdsättas för att möjliggöra omhändertagande av dagvatten och skyfall kopplat till etableringen. Skyfallsvattnet kommer sedan tas om hand utanför detaljplanen i anslutning till Sege å.


Detaljplanen tas fram med standardförfarande och har varit utskickad på samråd från den 24 mars 2023 till och med den 16 april 2023. Yttranden från samrådet kommenteras i samrådsredogörelsen som finns tillgänglig nedan.


Granskning

Förslaget finns utställt för granskning från den 23 maj 2023 till och med den 13 juni 2023.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga (här nedan) på:

- www.burlov.se (under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detalj-planer/Detaljplaner på gång)


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 13 juni 2023. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Erik Karlsson, på telefon 040-625 61 56 eller via e-post till erik.karlsson@burlov.se.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö