Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Sunnanå 5:16 m.fl., Sunnanå - Korshög

Flygbild över Sunnanå-Korshög

En ny detaljplan har tagits fram för ett område i södra delen av Burlövs kommun i anslutning till trafikplats Sunnanå vid korsningen för väg 11 och Yttre ringvägen.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att planlägga området sydväst om trafikplats Sunnanå för lager och logistikverksamheter.


Ny bebyggelse i nära anslutning till trafikplats Sunnanå vid infarten till staden är särskilt viktig ur gestaltningssynpunkt. Syftet är därför också att detaljplanens bebyggelse ska fungera väl i sitt sammanhang längs E6/E20 och att storskaliga byggnadsdelar ska ges ett lugnt och harmoniskt utt ryck.


Syftet är även att störning mot omgivningen ska minimeras och områdets naturvärden ska tas tillvara alternativt ersättas. Också gatustrukturen ska ses över för att fungera när området byggs ut.


Ny bebyggelse kan enligt detaljplaneförslaget komma att innehålla logistikverksamhet med bland annat höglager och kontor.

Process

Detaljplanearbetet bedrevs fram till och med samrådet med standardförfarande men övergick till utökat förfarande eftersom detaljplanens genomförande antas innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför också tagits fram.


För redogörelse av de justeringar och förtydliganden som har gjorts i detaljplanekartan och planbeskrivningen efter samrådet se avsnittet ÄNDRINGAR i slutet av samrådsredogörelsen.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 § 79 att anta Detaljplan för Sunnanå 5:16 m.fl., Sunnanå-Korshög. Antagandehandlingarna finns tillgängliga nedan.

Detaljplanen är överklagad

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen är överklagat och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen.

Kontakta oss

Planarkitekt (BUR)

Mikael Larsson

Mikael.Larsson2@burlov.se

040-625 61 46

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö