Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Sunnanå 6:42 m.fl.

Flygbild över planområdet i Sunnanå.

Planområdet ligger i verksamhetsområdet Sunnanå söder om riksväg 11 i södra delen av Burlövs kommun. Planområdet är ca 0,2 ha stort.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka verksamhetsområdet för fastigheten Sunnanå 6:42 med yta för parkering i norr. Detaljplanen ska avhjälpa en problematisk parkeringssituation inom fastigheten samt säkra fortsatt användning av planområdet för kontor och verksamhet med begränsad omgivningspåverkan.


Planförslaget innefattar:

  • Utvidgning av verksamhetsområdet för Sunnanå 6:42 med en yta för parkering med 29 parkeringsplatser, 713 kvm, för att lösa parkeringssituationen inom fastigheten.
  • Bättre framkomlighet för större fordon att köra runt byggnaden.
  • Säkra fortsatt användning av fastigheten för kontor och verksamheter med begränsad områdespåverkan.
  • Parkeringen nås från befintlig infart från Terminalsgatan in till Sunnanå 6:42.
  • Kompensationsåtgärder ska vidtas för att naturmark ianspråktas. Förslagsvis bör kompensationsåtgärder ske under de närmaste 5 åren i närområdet. Detta regleras i ett avtal om kompensationsåtgärder och genomförandeavtal.


Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande.


Granskning

Detaljplanen var på granskning våren 2020. Du hittar granskningshandlingarna längre ner på denna sida.

Kontakta oss

Elin Tängermyr

Tillväxtchef

040-625 69 30

elin.tangermyr@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-08-20

Bygga, bo & miljö