Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Sunnanå 6:42 m.fl.

Flygbild över planområdet i Sunnanå.

Planområdet ligger i verksamhetsområdet Sunnanå söder om riksväg 11 i södra delen av Burlövs kommun. Planområdet är ca 0,2 ha stort. Förslaget finns utställt på samråd från den 9 december 2019 till och med den 13 januari 2020.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka verksamhetsområdet för fastigheten Sunnanå 6:42 med yta för parkering i norr. Detaljplanen ska säkra att parkeringsytan fortsatt är infiltrationsbar då naturmarken omvandlas till parkering. Detaljplanen ska även försäkra fortsatt användning av planområdet för verksamhet med begränsad omgivningspåverkan och kontor.

 

Planförslaget innefattar:

  • Utvidgning av verksamhetsområdet för Sunnanå 6:42 med en yta för parkering med 29 parkeringsplatser, 713 kvm.
  • Parkeringen ska inte vara hårdgjord, utan infiltreringsbar.
  • Parkeringen nås från befintlig infart från Terminalsgatan in till Sunnanå 6:42.
  • Kompensationsåtgärder ska vidtas för att naturmark ianspråktas. Förslagsvis bör kompensationsåtgärder under de närmaste 5 åren i närområdet. Detta regleras i ett avtal om kompensationsåtgärder och genomförandeavtal.

 

Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande.

 

Samråd

Du hittar samrådshandlingarna längre ner på denna sida eller på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till planchef Bengt Guldstrand på telefon 040-6256440 eller via e-post till Bengt.Guldstrand@burlov.se.

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 13 januari 2020.

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-12-05

Bygga, bo & miljö