Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan

Planområdet ligger i Tågarp i den nordvästra delen av Arlöv, 600 meter väster om Burlövs station. Det avgränsas av Norregatan, Åbogatan, Norra Promenaden och Hällegatan. Planområdet är cirka 4,5 ha.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att bevara områdets nuvarande karaktär samt befästa befintlig markanvändning med bostäder i småhusbebyggelse i bostadsområdet i anslutning till Östgatan. Hela området med bebyggelse från olika epoker genom 1900-talet har en karaktär som gör det bevarandevärt. Täthet, skala och gröna trädgårdar skyddas i planen.


Antagande

Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2020 (§ 74) att anta Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan.


Antagandehandlingarna finns tillgängliga nedan under "Vill du läsa mer?".

 

Överklagande

Beslutet att anta detaljplanen är överklagat och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen.

Kontakta oss

Elin Tängermyr

Tillväxtchef

040-625 69 30

elin.tangermyr@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-08-14

Bygga, bo & miljö