Burlövs kommun

Vad är en översiktsplan?

Samlingskarta från Burlövs översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs kommun.

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Anger inriktning

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön samt innehålla kommunens politiska vision. I planen ska vägledning ges för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Det ska också finnas redovisningar om hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program, av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.

Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen och för de detaljplaner som tas fram. En översiktsplan är inte juridiskt bindande.

Översiktsplanens process

Att ta fram en översiktsplan är en process med olika skeden: samråd, utställning, antagande och laga kraft.

Samråd

Under arbetet med översiktsplanen ska kommunen samråda planförslaget med kommuninvånarna, grannkommuner, regionplaneorgan och myndigheter. Syftet med samrådet är ge arbetet en demokratisk förankring, hämta in kunskap, ge insyn och möjlighet att påverka. Samråd kan ske via öppna möten, sociala medier, kommunens hemsida, studiecirklar eller på annat sätt. Under samrådstiden kan skriftliga synpunkter på förslaget till översiktsplan lämnas till kommunen.

Samrådsredogörelse

Genom en samrådsredogörelse redovisas resultatet av samrådet. I denna redogörelse dokumenteras de synpunkter som har inkommit med kommentarer för hur de kommer att bemötas och användas i översiktsplanen. 

Kungörelse och utställning

De vid samrådet inkomna synpunkterna arbetas in i planförslaget i enlighet med samrådsredogörelsen. Översiktsplanen bedöms alltid medföra betydande miljöpåverkan och därför ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Kommunen ska under minst två månader ställa ut planförslaget. Före utställningens början ska kommunen kungöra, på kommunens anslagstavla och annonseras i ortstidningen, att en utställning ska hållas. Under utställningstiden kan den som vill lämna skriftliga synpunkter till kommunen. 

Länsstyrelsens yttrande

Till översiktsplanen fogas även länsstyrelsens synpunkter vilka framförs i ett speciellt granskningsyttrande. Länsstyrelsen bevakar att lagar och riktlinjer följs. De bevakar också bland annat frågor som rör riksintressen, mellankommunala frågor, strandskydd, miljö och hälso- och säkerhetsfrågor. 

Utlåtande

När utställningstiden är slut sammanställer kommunen alla synpunkter i ett utlåtande och beskriver om synpunkterna lett till ändringar i planen eller inte. Om det sker stora förändringar ska förslaget ställas ut på nytt. 

Översiktplanen antas, tillkännagivande och laga kraft

När alla synpunkter har behandlats och översiktsplanen är färdig antar kommunfullmäktige planen. Tre veckor efter att ett justerat protokoll har anslagits på kommunens anslagstavla vinner översiktsplanen laga kraft såvida ingen har överklagat beslutet under dessa tre veckor. 

Aktualitetsprövning

Det är en ständigt pågående process att hålla en översiktsplan aktuell och minst var fjärde år ska en aktualitetsprövning göras. I en aktualitetsprövning tas det ställning till om planen är aktuell eller om den helt eller delvis behöver göras om.     

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö