Burlövs kommun

Studiehandledning

Vad är studiehandledning?

 

Studiehandledning är handledning på modersmål i skolämnen. Syftet med studiehandledning är att stödja undervisning i olika ämnen och att eleven ges möjlighet att utveckla ord och begrepp och utifrån sina förutsättningar når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Målet med studiehandledning är att eleven lär sig ord och begrepp på två språk, studieteknik, lyckas bättre på lektionerna och når betyg i alla ämnen. Studiehandledning blir en bro mellan elevens tidigare kunskaper och erfarenheter och nya kunskaper och erfarenheter.

Det tar 2-8 år att lära sig svenska så att man fullt ut klarar skolan. Studiehandledning på modersmålet möjliggör att nyanlända elever kan fortsätta med en åldersadekvat kunskapsutveckling utan att studierna försenas i väntan på att de lär sig svenska.

Kännetecknande för effektiv studiehandledning


Skolverket har definierat 5 viktiga framgångsfaktorer för effektiv studiehandledning:

 

•Att den föregås av en bedömning av elevens språk och ämneskunskaper

•Att insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov

•Att skolan har kompetens om flerspråkighet

•Att studiehandledaren och elevens lärare samverkar

•Att undervisningen/studiehandledningen ges växelvis

på elevens modersmål och på svenska, för att eleven ska utveckla verktyg för sitt eget lärande.

Sammanställning av effektiv studiehandledning

Studiehandledares sammanställning i Burlövs kommun av vad som kännetecknar effektiv studiehandledning dvs studiehandledning med hög kvalitet. Sammanställning gjord i juni 2020 under kollegiala diskussioner efter att alla läst boken Studiehandledning för flerspråkiga elever, kunskapsutveckling genom modersmålet av Tamar Ucar och Karin Sheikhi.

Kontakta oss

Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

Sandra Pilemalm

Utbildningsförvaltningen

Telefon 076–137 74 22

E-post: sandra.pilemalm@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola