Burlövs kommun
www.burlov.se

Modersmålsundervisning

För att utveckla sina förmågor

Modersmålsundervisning främjar elevers utveckling till tvåspråkiga individer med dubbla kulturella identiteter och kulturkompetenser. Modersmålet har stor betydelse för en individs identitet och självkänsla. Det är grunden för individens förmåga till inlärning och elever lär sig sitt andraspråk och andra ämnen bättre om modersmålet utvecklas. Målet är att elever, genom modersmålsundervisningen, får möjlighet att utveckla sina förmågor att lyssna, förstå, tala, läsa och skriva på sitt modersmål. För att på bästa sätt utveckla sin tvåspråkighet, ska eleverna få kunskaper i historia, traditioner och samhällsliv i sina ursprungskulturer samt göra jämförelser med svenska förhållanden. Det är viktigt att stärka elevens kulturella bakgrund.

En rätt för alla

Rätt till modersmålsundervisning har alla elever för vilka ett annat språk än svenska utgör ett levande inslag i deras hemmiljö. Detta förutsätter i regel att minst en förälder talar ett annat språk än svenska och dagligen använder detta i sitt umgänge med eleven. Adopterade barn som har ett annat språk än svenska har också rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Vi erbjuder modersmålsundervisning i de språk där vi har minst fem elever och där det finns en lämplig lärare. Elever som har något av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska har rätt till modersmålsundervisning även om antalet anmälda elever är färre än 5. Modersmålsundervisningen anordnas utanför skoltid och kan äga rum på annan skola i kommunen än på elevens vanliga skola.

Betyg

Elever får betyg i modersmål om de når kunskapskraven för årskurs 9. I de språk där vi har studiehandledning kan det finnas möjlighet för enskilda elever att göra prövning i modersmål. Detta kan göras om vi bedömer att eleven har så pass goda kunskaper att en prövning är möjlig och om detta är föankrat med arbetslagsledare och studie- och yrkesvägledare. Prövning genomförs då inom ramen för studiehandledningstiden men får inte gå ut över behovet av studiehandledning för andra elever.

Studiehandledning

En elev kan få studiehandledning på sitt modersmål om skolan bedömer att eleven behöver det. Syftet med studiehandledning är att ge eleven stöd och hjälp att förstå svenska läroböcker och arbetsuppgifter.

Kontakta oss

Gymnasieenheten


Maria Wemmerström

Biträdande rektor 040-625 65 10

maria.wemmerstrom@burlov.se


Göran Olsson

Skolsekreterare 040-625 60 03

goran.olsson@burlov.se


Besöksadress: 

Lundavägen 68

232 02 Åkarp


Postadress:
Burlövs kommun

Gymnasieenheten

Box 53

232 21 Arlöv

Senast uppdaterad:

Förskola & skola