Burlövs kommun
www.burlov.se

Kan en kommun doktorera?

Burlövs kommun har identifierat barns och elevers språkutveckling som ett särskilt viktigt utvecklingsområde. Kommunen utgår från en vidgad syn på språk och strävar efter att skapa goda förutsättningar för att barn ska få utveckla sin förmåga att använda olika uttryckssätt under sin skoltid.


Det har alltid varit viktigt att arbeta med olika uttryckssätt, som tal, bild, kroppsspråk och skrift, parallellt i skolan eftersom det skapar en rikare undervisning, men också för att vi behöver kunna uttrycka oss på olika sätt i olika sammanhang. Idag när vi lever i ett samhälle där kommunikationen blir allt mer bildbaserad, är det särskilt viktigt att vi lärare utvecklar undervisningen avseende hur bilder används i undervisningen och vilka möjligheter elever får att lära sig tolka och kommunicera genom bilder.


Som många andra kommuner har Burlövs kommun också arbetat medvetet de senaste åren med att utforska vad det innebär att utbildning ska vila på vetenskaplig grund, bland annat genom att låta kommunens förstelärare använda sig av ett vetenskapligt förhållningssätt när de undersöker delar av förskolornas och skolornas utvecklingsarbete. Kommunens lektor, Maria Söderling, har sedan hösten 2016 haft i uppdrag att stödja och utmana kommunen i ovanstående frågor.


Från och med den 1/9-2019 till den 31/8-2023 kommer Maria Söderling att vara halvtidsanställd som doktorand på Malmö universitet. Maria kommer att undersöka hur kameran kan användas som verktyg för att skapa mening och lära. Arbetet med undersökningen påbörjas under läsåret 20/21 tillsammans med åtta lärare på Dalslundskolan 4–6. Lärarna har själva önskat att få samarbeta med Maria, och arbetet med kameran som verktyg sker inom ramen för skolans utvecklingsarbete.


Skolans rektor, Cecilia Wickenberg Rosengren, menar att samarbetet är intressant för dem, eftersom hon anser att vi behöver ta vara på de möjligheter till praktiknära forskningssamarbeten som ges under förutsättning att forskningsfokuset ligger väl i linje med den utvecklingsriktning som skolan strävar mot vid det tillfället. Lärare har behov av att ta till sig nya forskningsresultat, men har inte alltid möjlighet att läsa in sig på fältet. I samverkan med en forskare kan lärare både introduceras till ny forskning och i grupp få problematisera den. I denna studie ska lärarna dessutom utveckla sin undervisning genom att prova nya arbetssätt och sedan bearbeta resultaten kollegialt. En annan aspekt Cecilia också önskar av samarbetet med Maria är att lärarna ska fördjupa sin repertoar av vetenskapliga metoder och tränas i att använda ett vetenskapligt förhållningssätt.


I arbetet kommer lärarnas erfarenheter att förvaltas, och tillsammans skapar lärarna och Maria också ny kunskap som både direkt kan användas i undervisningen och som utgör material i undersökningen som Maria gör till doktorsavhandlingen. Målet är att samarbetet både ska utveckla praktik och teori.


En av de medverkande lärarna, Veronica Pettersson, menar att samarbetet innebär att hon får möjlighet att utveckla undervisning och bedömningsformer med särskilt fokus på undervisningsmetoder som ökar elevers interaktion, delaktighet och aktivitet. Nya vägar till lärande skapas när hon får möjlighet att ta del av forskning inom området, men också eftersom hon utmanas som lärare när hon samplanerar och reflekterar kring genomförd undervisning tillsammans med kollegor och Maria.


Burlövs mål med ”Kan en kommun doktorera?” är att hitta sätt att förvalta satsningar på förskollärare/lärare i forskarutbildning under tiden utbildningarna pågår som innebär:


  • En förstärkning av den satsning på praktiknära forskning som pågår i Sverige inom ramen för ULF-avtalet, genom att pröva former för hur lärares analyser av behov och erfarenheter kan förvaltas i val av fokusområden, teoretiska perspektiv med mera.
  • Att organisationens förståelse för vad det innebär att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (1 kap. 5§ tredje stycket skollagen 2010:800) fördjupas.
  • Att den fördjupade förståelsen för de frågor som står i fokus för avhandlingsarbetet inte enbart sker för förskolläraren/läraren i forskarutbildningen, utan även av andra i organisationen som på olika sätt samverkar med förskolläraren/läraren under utbildningens gång, t ex som medlem i referensgruppen eller i samarbete kring en undersökningen.
  • Att organisationen ska vilja förvalta resultaten av avhandlingsarbetet.


För att uppnå ovanstående kommer Burlövs kommun att på olika sätt initiera processer under Marias doktorandtid, som innebär att kommunens lärare och elever kan gynnas både avseende lärarnas sätt att arbeta med kameran i undervisningen samt lärarnas sätt att låta sin undervisning vila på en vetenskaplig grund. En viktig del av det arbetet kommer att ske i en referensgrupp som påbörjar sitt arbete hösten 2019. Referensgruppens medlemmar kommer inte att vara de samma under hela perioden, utan tillfrågas utifrån behov. Under läsåret 19/20 hade medlemmarna ledarfunktioner, medan det under läsåret 20/21 primärt kommer att vara pedagoger i gruppen.


En annan viktig del av arbetet sker i form av ett webbinarium den 27/9 kl 15-16.30 som Burlövs kommun arrangerar i samarbete med Film i Skåne och Svenska filminstitutet. Mer information kommer i augusti!

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola