Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Granskning av detaljplan för Åkarp 24:1 m.fl., Stationsvägen

Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för utformningen kring den östra sidan av Åkarps stationen samt att befästa det befintliga läget för Stationsvägen i anslutningen till Gränsvägen.

Åkarps station omvandlas när Södra stambanan byggs ut från två till fyra spår. Det innebär bland annat att järnvägen sänks ner som mest cirka 6 meter i Åkarp. En 400 meter lång sträcka mellan Lervägen och Åkerbloms väg kommer att överdäckas med ett ”lock” med gata och parkmark ungefär 2 meter över dagens marknivå. Plattformarna flyttas närmare stationshuset och sträcker sig i nedsänkt läge mellan Lervägen och Alnarpsvägen. Trafikverkets planerade avvattningsdamm förflyttas åt nordost längs spåret för att möjliggöra en ny överfart över Alnarpsån. Planförslaget innefattar:


• Ny gata som förbinder Åkarps station med Gränsvägen.
• Gång- och cykelväg längs med Stationsvägen.
• Markyta mellan överdäckningen och Stationsvägen.
• Kantförstärkning på delar av Alnarpsån.
• Ny bro vid inloppet till Åkarpsdammen.
• Dagvattendamm där Stationsvägen viker av mot Gränsvägen.


Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Planförslaget finns utställt för granskning från den 25 april 2022 till och med den 20 maj 2022. Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

  • burlov.se (under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detalj-planer/Detaljplaner på gång)
  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv
  • Biblioteket i Åkarp


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till stadsarkitekt Joel Tufvesson, på telefon 040-625 68 45 eller via e-post till joel.tufvesson@burlov.se.


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 20 maj 2022. Den som inte framfört skriftliga synpunkter i samrådsskedet eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Berörd fastighetsägare ombeds att underrätta övriga boende eller hyresgäster inom fastigheten om innehållet i detta anslag.

Senast uppdaterad:

Kommun & politik