Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Granskning av Detaljplan för del av Sunnanå 12:1

Ett förslag till en ny detaljplan har tagits fram för del av Sunnanå 12:1, del av Sunnanå 3:4 samt en liten del av Sunnanå 12:41 i Stora Bernstorp i den södra delen av Burlövs kommun. Granskningen pågår 2023-05-26 - 2023-06-19.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att planlägga mark för icke störande verksamhet, handel och kontor. Syftet är också att bevara naturmark som är en del i den övergripande grönstrukturen i området samt att skydda befintliga alléer som omfattas av biotopskydd. Utökning av gatumark längs med Vassvägen syftar till att skapa ett dike för att ta hand om skyfallsvatten.

 

När ny bebyggelse tillkommer i nära anslutning till trafikplats Sunnanå vid infarten till staden blir gestaltningen särskilt viktig. Syftet är därför att detaljplanens bebyggelse ska fungera väl i sitt sammanhang i handelsområdet Stora Bernstorp och längs motorvägen och att storskaliga byggnader ska ges ett lugnt och harmoniskt uttryck.

Senast uppdaterad:

Kommun & politik