Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Granskning av detaljplan för Sunnanå 12:56 m.fl., Videörtsvägen

Kommunstyrelsen beslutade 2023-05-15 § 10 att sända rubricerat planförslag på granskning. Granskning pågår 2023-05-23 - 2023-06-13.

Planområdet ligger i Stora Bernstorp och är en del av handelsområdet #Bernstorp i södra delen av Burlövs kommun.


Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för handel med livsmedel och drivmedel i planområdet. Marken är i dagsläget planlagd för verksamheter och industri. När ny bebyggelse tillkommer i nära anslutning till trafikplats Sunnanå vid infarten till staden blir gestaltningen särskilt viktig. Syftet är därför också att detaljplanens bebyggelse ska fungera väl i sitt sammanhang längs E6/E20 och att storskaliga byggnadsdelar ska ges ett lugnt och harmoniskt uttryck.

Senast uppdaterad:

Kommun & politik