Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-13

Kungörelse om samråd - Detaljplan för Åkarp 7:89

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i bo­stadsbebyggelse inom fastigheten Åkarp 7:89.

 

Planen syftar till en omhändertagen miljö längs Lundavägen, med ett tydligare definierat gatu­rum och en upprustad gång- och cykelbana. Bostads­bebyggelsen ska sluta luckan i bebyggelsen längs Lundavägen och bidra till en tryggare upplevelse för de som rör sig längs omgivande gator. Vidare är syftet att planlägga Norrevångsvägens gatusträckning och säkra den som framtida lokalgata även på nordvästra sidan av motorvägen. Bullervallar som anläggs som del av planen kan gynna intilliggande bostadsområden genom att hela denna del av Åkarp blir mindre buller­störd av trafiken på E22 (Stockholmsvägen).

 

Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande.

 

Förslaget finns utställt på samråd från den 16 september 2019 till och med den 14 oktober 2019.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

  • burlov.se (under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detalj-planer/Detaljplaner på gång)
  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv
  • Biblioteket i Åkarp

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samrådsmöte. Mötet äger rum den 23 september kl 18.30 i Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, Arlöv.

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 14 oktober 2019.

 

Senast uppdaterad:
2019-09-13

Kommun & politik