Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-09

Kungörelse om samråd - Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten med en pendlarparkering i anslutning till Burlövs station. Avsikten med planläggningen är även att möjliggöra bullerskydd längs järnvägen och ett fördröjningsmaga­sin för anläggningsvatten från järnvägsanläggningen. Detaljplanen ska reglera användningen av järnvägs­fastigheten där mark ska övergå till parkmark för bullerskydd mot järnvägen. Ett annat syfte med detaljplanen är att skapa ett tillgängligt och attraktivt entrétorg till pendlarstationen.

 

Eftersom att förslaget med pendlarparkering på den aktuella platsen strider mot intentionerna i översiktsplanen, där området pekas ut som en stationspark, handläggs detaljplanen med utökat förfarande.

 

Samrådet pågår mellan 9 september – 6 oktober 2019 och handlingarna finns tillgängliga på:

  • burlov.se (under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detaljplaner/De-taljplaner på gång)
  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samrådsmöte. Mötet äger rum den 23 september klockan 18.00 i Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Kärleksgatan 6 i Arlöv.

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 6 oktober 2019.

Senast uppdaterad:
2019-09-09

Kommun & politik