Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-04

Kungörelse om samråd - Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för angöringsgata med parkeringsmöjlighet inom kvartersmark för industriverksamhet.

 

I gällande detaljplan är planområdet gata inom allmän platsmark, men berörd del saknar funktion som gata inom allmän platsmark. Den berörda delen av Lagervägen används endast för angöring till Tågarp 16:17. Planområdet avses därför övergå till kvartersmark och regleras till Tågarp 16:17. En vändplats i slutet av Lagervägen möjliggörs genom att vägen breddas och en mindre yta av Tågarp 16:17 regleras istället till gata, allmän platsmark.

 

Den befintliga vägen är asfalterad och cirka 20 meter bred utan gång och cykelväg. Planförslaget medverkar till en ökad trygghet genom att skapa tydligare struktur där allmän väg slutar med en vändplats. På så sätt minskas risken av att misstag komma vidare in på fastigheten Tågarp 16:17 där omfattande lastning och lossning sker.

 

Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande.

 

Förslaget finns utställt på samråd från den 4 oktober 2019 till och med den 28 oktober 2019.

 

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

  • burlov.se (under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detalj-planer/Detaljplaner på gång)
  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Kerstin Torseke Hulthén, på telefon 040-625 63 13 eller via e-post till kerstin.hulthen@burlov.se

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 28 oktober 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2019-10-04

Kommun & politik