Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Samråd för detaljplan för Åkarp 18:48 m.fl., Lemuren

Burlövs kommuns kommunstyrelses planutskott beslutade den 31 maj 2022 § 20 att gå ut på samråd med Detaljplan för Åkarp 18:48 m.fl., Lemuren.

Planområdet är beläget mellan Lervägen, Murvägen och Bruksvägen i västra delen av Åkarp, direkt norr om Södra stambanan.

 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse, möjliggöra område för parkmark, samt knyta samman befintliga och nya gator i ett grönt gaturum med förbättrad gång- och cykeltrafik. Utöver detta syftar detaljplanen till att säkerställa bevarande av de två kulturhistoriskt värdefulla bostadshusen inom planområdet.

 

Planförslaget bygger på en varierad bebyggelse i öppen kvartersstruktur om 2–5 våningar, där en högre bebyggelse tillåts för en integrerad parkeringslösning i markplan.

 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planarbetet inleds med detta samrådsförfarande, därefter kommer planen att ställas ut för granskning innan den kan antas. Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter ges både nu i samrådsskedet, men även längre fram i processen när planen ställs ut igen.

 

Samrådsmöte kommer att hållas den 28 juni kl. 18.00 i Dalslundskolans aula i Åkarp. Alla intresserade hälsas välkomna!

 

Detaljplaneförslaget finns utställt för samråd från den 9 juni 2022 till och med den 10 juli 2022 på:

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Erik Karlsson, på telefon 040-625 61 56 eller via e-post till erik.karlsson@burlov.se

 

Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen till Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV eller till burlovs.kommun@burlov.se senast 2022-07-10. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och om möjligt fastighetsbeteckning.

 

Följande handlingar finns tillgängliga på Medborgarhuset i Arlöv, biblioteket i Åkarp, samt på webben:

Plankarta

Illustrationsplan

Planbeskrivning

 

Följande handlingar finns tillgängliga på webben:

Riskutredning (Bengt Dahlgren, 2021-11-22)

Dagvattenutredning (WSP, 2022-02-22)

PM Kulturmiljöunderlag (Tyréns, 2021-06-28)

Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Breccia, 2022-01-25)

Undersökning av behovet av miljöbedömning (2022-05-31)

 

Följande handlingar finns att tillgå på tillväxtavdelningen:

Grundkarta, 2021-05-19

Fastighetsförteckning, 2021-05-13

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik