Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-10

Kungörelse om Samråd - Detaljplan för Sunnanå 5:16 m.fl., Sunnanå - Korshög

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att planlägga området sydväst om trafikplats Sunnanå för verksamheter.

Syftet är också att ny storskalig bebyggelse längs E6/E20 ska fungera i sitt sammanhang och ges ett lugnt uttryck. Störning mot omgivningen ska minimeras.
Ny bebyggelse närmst trafikplats Sunnanå vid infarten till staden är särskilt viktig ur gestaltningssynpunkt.


Gatustrukturen ses över för att fungera när området bebyggs och områdets naturvärden ska tas tillvara alternativt ersättas. Ny bebyggelse kan enligt detaljplansförslaget komma att innehålla logistikverksamhet med bland annat höglager och kontor.


Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande.


Samrådmöte kommer att hållas den 21 oktober kl. 18.00 i Öresundsterminalen på Terminalgatan. Alla intresserade hälsas välkomna!


Förslaget finns utställt på samråd från den 11 oktober 2019 till och med den 8 november 2019.


Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:


  • www.burlov.se (under rubriken Bygga, bo & miljö/Samhällsplanering/Detalj-planer/Detaljplaner på gång)
  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Erik Karlsson, på telefon 040-625 61 56 eller via e-post till erik.karlsson@burlov.se


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 8 november 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlorarätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2019-10-11

Kommun & politik