Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Underrättelse om samråd för planprogram för Sockerbruksområdet i Arlöv, Arlöv 22:191 m.fl.

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 17 maj 2021 att gå ut på samråd med förslag till ett planprogram för Sockerbruksområdet i Arlöv, Arlöv 22:191 m.fl..

Sockerbruket i Arlöv är en anläggning med kulturhistoriska värden. Förutom att producera socker har bruket haft stor betydelse för samhällets framväxt och sociala utveckling sedan 1870-talet. Under 2022 kommer sockerproduktionen att flyttas och ambitionen är att sockerbruksområdet ska behålla sin betydelse för ortens utveckling utifrån nya förutsättningar.

 

Planprogrammets syfte är att undersöka hur området kan bli en tillgänglig och levande del av Arlöv med verksamheter, servicefunktioner, mötesplatser, bostäder och offentliga rum. Detta är förändringar som saknar stöd i den gällande översiktsplanen och kommer därför att behandlas i prövningen av planprogrammet. Under 2020 och 2021 pågår ett kommunövergripande politiskt visionsarbete, ”Vision 2040”, som planprogrammet är kopplat till.

 

Planprogrammet behandlar sockerbruksområdets fortsatta betydelse för Arlöv, och anger gestaltningsprinciper, strukturer och förutsättningar för kommande detaljplaneprövningar. En eller flera nya detaljplaner behöver tas fram för att möjliggöra för annat än industriverksamheter inom området. Programmet är inte juridiskt bindande, men anger kommunens viljeinriktning för platsen och utgör utgångspunkten för kommande detaljplaner inom sockerbruksområdet.

Planprogrammet omfattar bland annat:

  • ca 650 bostäder i flerbostadshus
  • etableringsmöjligheter för förskola och verksamheter
  • parkeringshus
  • rekreations- och parkytor
  • nya lokal- och kvartersgator

Ett programsamråd hålls för att fånga upp information, synpunkter och idéer från allmänhet, fastighetsägare, myndigheter och kommunens egna förvaltningar. Efter samrådsperioden sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse, planprogrammet justeras och därefter ska kommunstyrelsen godkänna planprogrammet.

 

Förslaget finns utställt på samråd från den 4 juni 2021 till den 28 juni 2021.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

  • burlov.se (under rubriken Bygga, bo & miljö /Samhällsplanering/Detaljplaner/Detaljplaner på gång)
  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv
  • Biblioteket i Åkarp

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till stadsarkitekt Joel Tufvesson, på telefon 040-625 68 45 eller via e-post joel.tufvesson@burlov.se.

 

Eventuella synpunkter på planprogrammet ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 28 juni 2021. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:

Kommun & politik